Foto: Lars Nissen Photoart/Pixabay.com

Församlingsinstruktion: Vision

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift”. (Inledning till 2 kap i Kyrkoordning för Svenska kyrkan).

Hammarby församling skall vara öppen och välkomnande. Människor som besöker församlingens gudstjänster och verksamheter skall mötas med respekt och medmänsklighet. Vår gemenskap skall vara en andlig gemenskap som erbjuder människor möjlighet att växa och fördjupas i tro och gemenskap med Kristus, inspirera till delaktighet och ansvar i församlingslivet, och visa på en gudsrelation som bär i vardagen. Vi tror att Gud är kärlek och vill kärlek, är alltings skapare och upprätthållare. Församlingens gemenskap skall värna och visa på alla människors lika värde utifrån att vi är skapade till Guds avbild.  Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. (Jak 2:1)

Många människor vill vara delaktiga och ta ansvar i församlingen. Delaktighet skapar gemenskap och identitet, det ger liv och glädje. Delaktighet kan vara detsamma som ett aktivt engagemang, men kan också grunda sig i en känsla av gemenskap och tillhörighet. Församlingens uppgift är att uppmuntra människor till delaktighet utifrån intresse och behov och bereda plats för frivilliga inom olika områden. Vi vill stödja människor diakonalt, socialt, och andligt. All barn och ungdomsverksamhet skall vara avgiftsfri, för att alla unga skall kunna delta i verksamheterna på lika villkor oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Församlingen vill fortsätta att erbjuda arbetsträning, sommarjobb och praktik, att erbjuda människor från andra länder och kulturer stöd och gemenskap samt bidra till integration. Vi vill verka för att allt vi gör skall vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Församlingen vill fortsätta att aktivt värna och vårda miljön genom att fatta hållbara beslut utifrån olika miljöaspekter.  I arbetet med barn och ungdomar är det viktigt att utgå från barnens behov, att lyssna på dem, ha ett demokratiskt arbetssätt för att på så sätt skapa relationer och få dem intresserade av kyrkans verksamheter. I arbetet med barn och unga måste man alltid ha stora ögon och öron och aldrig luta sig tillbaka.