Foto: Public Domain Pictures/Pixabay.com

Församlingsinstruktion: Diakoni

Den gyllene regeln skall vara ett rättesnöre för oss i församlingsarbetet. ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra dem”. (Matt 7:12)

Pastoralt program: Diakoni

”Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer” Det diakonala förhållningssättet innebär att varje människa ska bemötas med respekt, bli sedd och bekräftad. Attityden ska präglas av en helhetssyn på människan och omfatta hela livssituationen. Det som skiljer diakoni från annat socialt arbete är motivet och drivkraften, vårt uppdrag som kristna. Den diakonala hållningen skall genomsyra all verksamhet och är varje medarbetares uppdrag; anställda, förtroendevalda och frivilliga. Att utöva diakoni innebär att ge röst åt- och stå på de svagas sida liksom Gud gör. Detta gör vi bäst igenom att främja den existentiella hälsan på olika nivåer. – På individnivå, genom olika slags stödsamtal. – På gruppnivå, genom öppna mötesplatser, mindre grupper där man samtalar och bygger relation. – På samhällsnivå genom att samverka med andra samhällsaktörer. På denna nivå finns också den profetiska diakoni som handlar om att ge röst åt- och stå på de utsattas sida då samhället brister och människor kommer i kläm. Församlingen skall fortsätta att vara en synlig och aktiv aktör för att bidra till ett gott liv för människor i Upplands Väsby. Arbetet med diakoni speglar de snabba förändringar som sker i samhället. Det gör att de diakonala behoven växlar snabbt och det är svårt att i alla avseende ha långsiktiga planeringar. Därför behöver särskilt det diakonala arbetssättet präglas av lyhördhet och flexibilitet.

Mål

Församlingen skall prioritera diakonal verksamhet, samt verka för integration.

Vi vill stötta familjer och relationer genom att öppna ett samtalscentrum med familjerådgivning och enskilda samtal med psykoterapeutisk inriktning.

Vi vill ta tillvara och stärka de frivilligas engagemang genom handledning, utbildning och uppmuntran.

Församlingen vill fortsätta att ta ett aktivt ansvar för att tillsammans med andra aktörer i kommunen medverka till ett gott samhälle där framför allt människor i utsatta livssituationer behöver få stöd. Församlingen skall fortsätta att regelbundet bjuda in olika aktörer i kommunen till frukostmöten för att ge tillfälle att informera varandra om våra verksamheter, belysa aktuella frågor samt hitta samverkansformer för att gemensamt ta ansvar för en god samhällsutveckling.