Foto: Johannes Plenio/Pixabay.com

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Hammarby är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Innehållet i församlingsinstruktionen är ett gemensamt arbete där många människor har medverkat i samtal och diskussioner.

Församlingsinstruktionen strävar efter att svara på frågorna:

  • Vad är vi?
  • Var är vi?
  • Vad vill vi?
  • Vart ska vi?

Församlingsinstruktion: Vision

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift”. (Inledning till 2 kap i Kyrkoordning för Svenska kyrkan).

Församlingsinstruktion: Mission

Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21) Mission är vår kallelse och sändning att vara kyrka i världen här och nu. Vi är utsända i samhället och i världen med ett uppdrag att föra ut evangeliet om Guds kärlek. Detta uttrycker vi genom att fira gudstjänst, utöva undervisning och bedriva diakoni.

Församlingsinstruktion: Gudstjänst

Men alla som kommer till dig skall jubla av glädje över dig. De som längtar efter din hjälp skall alltid säga: ”Herren är stor. ” (Psaltaren 40:17) Vår församlingsgemenskap skall präglas av att vi är människor som samlas för att fira gudstjänst. Gudstjänsten är den centrala mötesplatsen.

Församlingsinstruktion: Undervisning

Varje församling har ett undervisande uppdrag som tar sin utgångspunkt i dopbefallningen ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut”. (Matt 28:19)

Församlingsinstruktion: Diakoni

Den gyllene regeln skall vara ett rättesnöre för oss i församlingsarbetet. ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra dem”. (Matt 7:12)