Mångfald på kyrkogården

Våra kyrkogårdar är en fantastisk miljö för många olika arter. Där finns äldre träd, buskar, gröna ytor och blommor. De gamla stenmurarna rymmer skrymslen och vrår. Men vi kan skapa fler miljöer för att få en större artrikedom.

Mindre intensiv skötsel av gräsmattor där ängsblommor sås och sedan får gå i blom innan de slås gynnar gräsmarksarter som bin och fjärilar.

Arter försvinner från vår natur

Cirka 5 % av våra djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. Deras livsmiljöer har påverkats av miljöförstörelse och av att jordbruket, skogsbruket och fisket har rationaliserats.

Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. Den svenska "vardagsmiljön" har blivit allt artfattigare trots att det totala antalet arter i landet inte har minskat. Sedan mitten av 1800-talet har drygt 200 arter försvunnit från Sverige.

Vi vårdar naturen - vi låter gräset växa fritt!

Vi på kyrkogårdsförvaltningen i Hallstahammar-Kolbäck vill därför försöka att hjälpa till med den biologiska mångfalden och som ett led i det låter vi en del av de gräsytor vi klipper, växa fritt. De ytor vi valt att inte klippa är de områden där människor inte vistas.

De flesta betraktar gräsmattan som en naturlig del av det urbana landskapet utan att ifrågasätta dess funktionella, estetiska eller ekologiska värde. De klippta ytorna av gräs tar mycket tid och pengar i anspråk. Genom att låta gräset växa fritt på sina ställen minskar vi på det och även på utsläpp av diesel/bensin.

Mindre intensiv skötsel av gräsmattor där växter får gå i blom innan de klipps ner gynnar gräsmarksarter som bin och fjärilar som på så sätt utnyttjar urbana miljöer som habitat. Vi hjälper de arter som också gynnar oss. Bin och fjärilar hjälper till med pollinering så att blommorna kan sätta frön, så att vi får bär, frukt och honung mm.

Insektshotell

Vi har satt upp insektshotell på valda platser så att våra kyrkogårdar kan få fortsätta vara en plats med en stor artrikedom och biologisk mångfald.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef Stefan Sjölund
Tfn: 0220-465 34

Arbetsledare/Tekniker Marcus Bergner
Tfn: 0220-465 35

Kyrkogårdsadministratör Jeanette Preinfalk
Tfn: 0220-465 36