Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, vilket beslutar i ärenden av principiell karaktär.

Verksamhetsområde

Kyrkofullmäktiges verksamhetsområde regleras bland annat av kyrkolagen samt av fastställd arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Omfattning mandatperioden 2018 - 2021

Kyrkofullmäktige har 25 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Normalt hålls två sammanträden per år, men vart fjärde år hålls tre sammanträden, eftersom det då är valår. Även extra sammanträden kan förekomma, då så krävs.

Fullmäktige delegerar till kyrkorådet och dess arbetsutskott att omfördela medel inom befintlig budget.

Du kan ladda hem kyrkofullmäktiges protokoll samt senaste budget och bokslut. Dokumenten hittar du här nedan. 

Villl du komma i kontakt med kyrkofullmäktige hittar du kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt ordförande i KFM

Anna-Lena Källestedt
tfn  070-542 02 28
e-post