Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen:

  • är församlingens viktigaste styrdokument 
  • ägs gemensamt av församling och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag
  • blickar framåt
  • betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa
  • är resultatet av mångas gemensamma arbete 
  • synliggör det lokala sammanhang som församlingen är en del av

Församlingsinstruktionen är ett grunddokument som varje församling ska ha. Dokumentet ska vara användbart både i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Instruktionen är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning.

Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare, men kan givetvis också användas mera utåtriktat. 

Läs vår församlingsinstruktion här!