Askgravlunden vid Adventskyrkan
Foto: Karl Frank

Askgravlunden

Det senaste gravskicket vid Adventskyrkan heter askgravlund.

Gravskick

Gemensam askgravlund är ett begränsat område avsett för gravsättning av aska efter avlidna. Gravskicket medför ingen gravrätt. Området har en gemensam smyckningsplats att sätta vaser och ljus i. Inom området finns det flera stenar med plats för namnplattor i brons. Plattan är ingraverad med den avlidnes namn, födelse- och dödsår placerat centrerat. Det ryms två namn på plattan och det andra namnet kan vara till minne för en person som inte ligger i askgravlunden utan är begravd någon annanstans, men har en relation till det första namnet. Det går inte att välja typsnitt eller typstorlek på plattan. Namnplattan kan tas bort efter 25 år och därefter förvaras av kyrkogårdsförvaltningen. På anhörigas begäran kan förlängning av tiden för namnplattan ske.

Gravsättning

Aska förvaras i en urna eller kartong som kyrkogårdsförvaltningen har och askan nedsätts vid gravsättningen. Anhöriga får inte närvara vid gravsättning.  Ingen urna får grävas ned eller andra föremål läggas ned tillsammans med askan. Det är inte möjligt att bestämma själv var platsen för askan ska vara utan det följer ett system i nummerföljd, känt bara av kyrkogårdsförvaltningen. Det går inte att reservera en plats för en nära anhörig maka/make bredvid stoftet. Gravsättningen kan ske under perioden 1 april – 31 oktober eller vid annan tid om det är snö och tjälfritt.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravområdet inklusive smyckningsplats. All smyckning ska ske på den särskilt iordningställda smyckningsplatsen. Gravljus ska sättas i ljusbäraren på den gemensamma ljushållaren. På mark inom askgravlund får varken blommor eller gravljus placeras. Snittblommor/Lösa blommor efter begravningsceremoni läggs på anvisad plats.

Ljusträdet

Ljusträdet vid Askgravlunden
Foto: Karl Frank

Ljuständning kan ske i det vackra smidesträdet som smeden Lina Sundin i Karlslund har gjort.