Tumbo kyrka historik

Bygden
Kyrkan har ett utomordentligt dominerande läge uppe på rullstensåsen som är täckt med gravkullar från forn- tiden. Kyrkbyn heter Husby med vid sidan om denna by har det funnits en by med namnet Tuna. Tumbo betyder Tunaborna, de som bor vid Tuna. De många hundra gravkullarna vittnar om att här fanns en stor befolkning i förkristen tid. Vid kyrkan finns sex runstenar som ger en uppfattning om platsens betydelse på 1000-talet.

Byggnadshistoria
Tumbo kyrka är en an de sex absidkyrkorna i Södermanland. Landskyrkornas absider är sannolikt inspirerade av utländska förebilder som förmedlats invandrade byggmästare. Den runda absidformen finns bara under 1100-talet, ofta i litet format. Tumbo kyrka är förhållandevis stor med höga murar. 1992 gjordes en s.k. Dendrokronologisk undersökning av kyrkans takstolsvirke. Det innebär att man studerar årsringarna i trävirket, och med ett viss jämförelsematerial kan man räkna ut när trädet ifråga fälldes. Det undersökta virket i Tumbo medgav inte exakt datering. Fem bjälkar hade årsringar från tiden 1100-1146. Det innebär att kyrkan har byggts efter 1150.
En järnbeslagen dörr från 1200-talet innebär en ny fas i Tumbo kyrkas historia. Dörren är förhållandevis bred och det innebär att man byggt om den ursprungliga portalen.
Tumbo kyrka har torn och det har tidigare varit mycket högt. Det framgår av antikvarien Johan Peringskiölds teckning från 1686. På den teckningen hat tornet en mycket hög spira och det vittnar om ett starkt självmedvetande och stora ekonomiska tillgångar i Tumbo socken. Det var hög status att bygga en hög tornspira. Kyrkorna tävlade med varandra, både i stad och på land och det kostade stora pengar. Den höga torn- spiran har sannolikt byggts på 1400-talet. Det höga tornet bröts ned 1734 och det nuvarande tornet byggdes 1742-1744.
På 1400-talet byggdes vapenhuset och sakristian. Fram till denna tid hade kyrkorummet ett platt tak av bräder och en dekorativ bård vid takfoten. Innertaket revs och kyrkan fick valv av tegel och delvis nya fönster. Sedan dess har kyrkan varit tämligen oförändrad. Sakristian blev ombyggd på 1600-talet.

Restaureringar
På 1890-talet restaurerades kyrkan efter då gällande principer, hårt och okänsligt mot det historiska arvet. Begravningsvapnen avlägsnades och valven skrapades rena från gammal puts och därvid upptäcktes kalkmålningar. En omfattande restaurering gjordes 1963. Kyrkan fick ny bänkinredning, läktaren revs och orgeln placerades på golvet i tornrummet.
Efter 20 år restaurerades kyrkan ännu en gång under medverkan av arkitekt Ragnar Jonsson. En ny läktare byggdes och där placerades en ny orgel. Kyrkan invigdes år 1986. Ytterligare en gång restaurerades kyrkan och våren 2001 återinvigdes kyrkan.
En minneslund anlades nära kyrkogårdens södra mur 1997. Den ligger vackert i en sluttning, till vänster när man närmar sig kyrkan från söder.

Altarskåp
Kyrkan har två altarskåp. Ett större altarskåp köptes för ringa kostnad av Torshälla stad 1780. Det står numera i tornkammaren. Altarskåpet dateras till tiden 1575-1500. Något äldre är kyrkans eget altarskåp som står på högaltaret. Det torde vara gjort under första hälften av 1400-talet. Mittfiguren är Gud Fader som symboliserar Treenigheten. Han är omgiven av Jungfru Maria och ett kvinnligt helgon med krona. De yttersta figurerna i flyglarna är S:ta Brigitta och S:t Stefanus.

Predikstol
Predikstolen är av en typ som tillhör första hälften av 1600-talet. År 1963 fick Tumbo kyrkas predikstol sina nuvarande färger och målade bilder. Trappans räcke har gjorts av smidesmästaren Sven Wingkvist i Tumbo.

Dopfunt
Dopfunten är en av typ som är vanlig i Mälardalen. Den har en repstav runt foten och cuppan är slät, dvs. saknar ornamentik. Dopfunten är märkvärdig, eftersom foten är fyrkantig i stället för rund. Sannolikt är den samtida med kyrkan (1150-1176).

Klockor
Klockorna fanns förr i en klockstapel som stod i kyrkogårdens nordvästra hörn. Enligt räkenskaperna byggdes den 1662. Klockorna flyttades upp i tornet när detta byggdes om på 1740-talet.