Så styrs Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs vid de kyrkliga valen, som äger rum vart fjärde år.

Senaste val skedde den 19 september 2021

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarnes kyrkofullmäktige har 13 ledamöter och 3 ersättare, och sammanträder vanligtvis två gånger om året. Vid novembersammanträdet fastställer man kyrkorådets förslag till budget för det kommande året, vid vårsammanträdet godkänner man årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år. Kyrkofullmäktiges ordförande är Magnus Elfström (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan).

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet fungerar som församlingens "regering". Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Kyrkorådet har tolv ledamöter, kyrkoherden inräknad, och fem ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång varannan månad, och fattar beslut i alla löpande ärenden för verksamheten. Kyrkorådets ordförande är Mikael Wallbom (s).
Ärendena bereds i Arbetsutskottet, vars ordförande är Mikael Wallbom (s).

Kyrkoordningen efter 2009 års kyrkomöte.
Kyrkoherdens ställning och kyrkorådets roll m.m.
12 kap. i kyrkoordningen har det införts en bestämmelse att kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen.
Det sägs tydligt att kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska enligt kyrkoordningen ha omsorg om församlingslivet. Gemensamt med kyrkoherden har kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Detta anges i 2 och 5 kapitlen i kyrkoordningen.
Kyrkorådet har tillsynsansvar över de övriga nämnderna.
Kyrkoherden ska utifrån de vigningslöften som avgivits och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkordningen.
I kyrkoherdens roll ingår att leda all verksamhet i en församling vilket är nytt.
Ansvaret för tillsyn över verksamheten utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ligger på kyrkoherden.
De nya bestämmelserna i kyrkoordningen innebär att man behåller den organisatoriska grundläggande principen om att det är en styrelses uppgift att styra verksamheten medan det ligger på en anställd, det vill säga kyrkoherden, att leda denna.