Reglemente för kyrkogårdarna

Reglemente för kyrkogårdarna i Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne Reviderat 2017-01-31

1.   Kyrkogårdar


§ 1:1

Hällby skogskyrkogård invigdes 1959. Den ligger i ett skogsparti utanför bebyggelsen, ca två kilometer från Hällby kyrka. På kyrkogården finns ett begravningskapell som invigdes 1962 och en klockstapel från 1972. Minnesplats byggdes 2013.
Det finns särskilda gravkvarter för kist- respektive urngravar, en minneslund från 1989 och askgravplatser från 2003.
Tumbo kyrkogård är en gammal gravplats som är belägen intill kyrkan som är från 1100-talet. Kyrkogården utökades 1922 och den delen kallas nya kyrkogården. På både den gamla och nya kyrkogården finns kist- och urngravar. Utanför murarna finns minneslunden från 1997 och i anknytning till den även askgravplatserna från 2007.
Råby-Rekarne kyrkogård ligger också vid en 1100-talskyrka, där är en klockstapel och ett litet gravkapell. Största delen är kistgravar, men det finns även plats för urngravar. Här ligger också församlingens första askgravar från 2002. Minneslund anlades 2016.

2.  Ordningsföreskrifter för kyrkogårdarna

§ 2:1

Kyrkogården är de dödas vilorum och ska hållas helgd. Störande verksamhet bör undvikas och störande uppträdande får inte förekomma.

§ 2:2
Hundar, som följer med besökare på kyrkogården ska vara kopplade och det åligger vederbörande att se till att hunden inte är störande eller förorenar.

§  2:3
  Befintliga gångar ska användas där så är möjligt.

§ 2:4
Obehörig fordonstrafik, gäller även cykel, på kyrkogårdarna är inte tillåten. Undantag för rörelsehindrade och deras följeslagare.

§ 2:5
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller vaser för gravsmyckning och de ska användas i första hand. Burkar av metall eller burkar/ vaser av glas får inte placeras på gravarna då sådana lätt går sönder och kan orsaka skador. I minneslundarna på Hällby och Tumbo kyrkogård är anordnat hållare för blommor i vatten-kar under den varma årstiden. I Råby-Rekarne minneslund finns grusad yta att sätta vaser i.
Vattenkannor och redskap som kyrkogårdsförvaltningen håller med ska efter användandet återställas på därför avsedd plats.
Det finns redskap att låna och jord till gravrabatterna att tillgå.

§ 2:6
Avfall och emballage ska läggas i rätt behållare vid iordningställda stationer på kyrkogårdarna. Kyrkogårdspersonalen komposterar växtmaterial och sorterar övrigt avfall.

§ 2:7
Enskilda tillhörigheter, såsom vattenkannor, redskap, vaser mm som inte är i bruk, får inte förvaras på kyrkogården. Personalen ska plocka bort dessa föremål som återfås mot beskrivning.

§ 2:8
På gravplatsen får levande blommor nedläggas eller sättas i vas. Vissna blommor ska avlägsnas och tomma vaser tas bort. Kyrkogårdspersonalen sköter detta för dem som har någon form av skötselavtal.
I minneslunden får endast lösa snittblommor sättas i blomhållarna sommartid eller läggas mellan lyktorna under vinterhalvåret. Kyrkogårdspersonalen sköter bortplockande av vissna blommor.
Vid askgravplatserna ska bara snittblommor sättas i vas eller under vintertid läggas på gravplatsen. Kyrkogårdspersonalen sköter bortplockande av vissna blommor och vaser.

§ 2:9
Lösa gravprydnader, som exempel kransar av metall eller plast eller konstgjorda blommor får inte läggas på gravplats.
Vinterdekoration är tillåten under tiden 15 okt-15 april. Kyrkogårdspersonalen tar bort vinterdekorationen vid vårstädningen på gravar med någon form av skötselavtal. Vid askgravarna är det inte tillåtet att lägga på gravprydnader såsom exempelvis föremål och kransar

§ 2:10
Ettåriga växter får planteras på gravplats där kyrkorådet/ kyrkogårdsförvaltningen inte förordar annat. Växter, som blommat ut eller vissnat ska tas bort.

§ 2:11
Buskar, tr
äd och perenner får planteras på gravplats där kyrkorådet/kyrkogårdsförvaltningen inte förordar annat men de ska tuktas och hållas inom gravplatsens yta och inte störa gravarna intill. Soffor, bänkar eller dylikt får inte sättas ut på gravplatsen eller någon annanstans på kyrkogården.

§ 2:12
Gravlyktor eller ljushållare får sättas på gravplats under vinterhalvåret 15 okt-15 april. Ljushållare eller lyktor som står kvar efter 15 april tas bort av personalen. De bortplockade lyktorna som är märkta med namn på gravvården finns på speciellt anvisade platser på kyrkogårdarna där de kan hämtas. De står kvar i ett år.
Vid askgravarna och i minneslundarna håller kyrkogårdsförvaltningen med lyktor för att det ska se enhetligt ut. Inga privata lyktor tillåts. De som vill ställa dit fler gravljus kan använda engångslyktor. Vi ser helst att man undviker att använda batteriljus.

§ 2:13
De allmänna grönytorna på gravkvarteren sköts av kyrkogårdspersonalen med gräsklippning, krattning och vattning vid behov. Häck- och busk-planteringar sköts också av personalen.

§ 2:14
Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravplatsen hålls i ett vårdat skick (Kap 7 § 3 i begravningslagen) och ansvarar för att gravvården inte lutar eller är felaktigt monterad.
Gravrättsinnehavaren kan upprätta avtal med kyrkogårdsförvaltningen där denna mot ekonomisk ersättning sköter ovanstående uppgifter.
Gravrättsinnehavaren kan också teckna avtal med kyrkogårdsförvaltningen om skötsel av gravens planteringsyta.

§ 2:15
Gravvård får uppsättas endast efter att ritning godkänts av kyrkorådet. Vid gravvårdsansökan, i normalfall beslutar kyrkogårdspersonal.

3.  Gravrätt

§ 3:1

Gravrätt uppkommer genom att kyrkorådet upplåter rätt till gravplats. I normalfall beslutar kyrkogårdsadministratör.

§ 3:2
Gravbrev ska utfärdas, innehållande uppgift om vem/vilka som erhållit gravrätt.

§ 3:3
Gravrätt upplåtes för en tid av 25 år.

§ 3:4
Gravrättstiden förlängs automatiskt med 25 år vid ny gravsättning.

§ 3 :5
Gravrätten kan även förlängas av kyrkorådet efter ansökan. Förlängningen medges med högst 15 år, räknat från det datum beslut fattats. En ringa administrationskostnad tas ut. Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att i god tid meddela gravrättsinnehavaren att gravrätten löper ut.

§ 3:6
Gravrätt kan upplåtas endast när omedelbar gravsättning avses äga rum. Reservering av gravplats i den utsedda graven får endast ske för efterlevande make eller partner i en varaktig relation. Reservering av gravplats tillåts för föräldrar om ett barn avlider.

§ 3:7
Urna av förgängligt material får nedsättas i anhörigs grav, även kistgrav, om gravrättsinnehavaren medger det.

§ 3:8
Gravrätt kan återkallas på de grunder, bl.a. uppenbar vanvård av gravplats, som stadgas i begravningsförordningen.

§ 3:9
Gravplats
anvisas på de kvarter som kyrkorådet upplåter. På Hällby kyrkogård ska normalt liggande gravvårdar användas men på vissa områden är det tillåtet med stående gravvårdar. Detta ska noggrant påpekas vid val av gravplats. På Tumbo och Råby-Rekarne kyrkogårdar är det valfritt med liggande eller stående gravvård. Gravvårdarna får inte avvika i allt för hög grad mot befintliga gravvårdar.
Endast stående gravvårdar tillåts på Hällby kyrkogård på gravplatserna;
HA  98-101, 110-117,  124-133,  140-151, 158-171 och  178-191.
HD  1-11,13-19, 26-33, 43-51,  63-73,  88-99, 115-117, 120-126, 143-155, 172-185 och 203-216.
Kistgrav på Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkogårdar får inte upplåtas för urngrav.

4.  Begravningsakt

§ 4:1

Gravsättning av person, som är folkbokförd inom församlingen, får ske på valfri kyrkogård inom församlingen. Rätt att reservera gravplats för efterlevande enligt § 3:6.

§  4:2
Gravplats åt person, som är folkbokförd utanför församlingen, kan upplåtas om skäl föreligger. Ersättning för gravrätt, gravöppning, begravningsakt, etc. faktureras enligt kammarkollegiets begravningsclearing.  Icke församlingsbo får gravsättas i minneslundarna utan att ansökan om gravplats måste lämnas.

§ 4:3
Begravningsakt i kyrka eller kapell för person folkbokförd inom församlingen och medlem i Svenska Kyrkan, utföres utan avgift in och utgångsmusik samt koralsång och (eller) begravningsmässa. Om musik utöver ovanstående önskas ersätts detta av dödsboet.

§ 4:4
Bårtäcke finns för utlåning inom församlingen utan kostnad.
Blommor till begravningen ska tillsammans med erforderliga upplysningar avlämnas minst 1 timme före begravningsakt.

§ 4:5
Kremering samt transport till och från krematoriet av avliden, folkbokförd inom församlingen, betalas av församlingen.

§ 4:6
Bärare ersätter församlingen. Vid gravsättning av avliden icke tillhörig församlingen clearas den avlidnes hemförsamling enligt gällande clearing-taxa. Prosessionsbärning av icke medlem i kyrkan betalas av dödsboet.

§ 4:7
Gravsättning i grav, vartill gravrättsinnehavare finns, ska endast ske med gravrättsinnehavarens tillstånd.

§ 4:8
I grav, vartill gravrättsinnehavare saknas, eller där kyrkogårdsförvaltningen är gravrättsinnehavare, ska tillstånd för gravsättning endast lämnas för stoft eller aska efter närstående till den först gravsatte.

§ 4:9
Askurna ska, för att få nedsättas i jord inom kyrkogårdarna, vara tillverkade av förgängligt material.

§ 4:10
Begravningsakt jordfästning ska efter överenskommelse med berörd personal äga rum tisdagar kl.11.00 och kl.13.00  samt fredagar kl.11.00 och kl.13.00.

§ 4:11
Fotografering vid begravningsakt endast efter dödsboets godkännande.

§ 4:12
Revidering ska göras vart fjärde år, andra året efter kyrkovalet.
Förändringar i reglementet kan göras tidigare vid behov.