Foto: Thomas Lindholm

Råby-Rekarne kyrkogård

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne
Kyrkvallen 2
63239 ESKILSTUNA
E-post: hallby.forsamling@svenskakyrkan.se
Webbadress: https://www.svenskakyrkan.se/hallby
Besöksadress (sökbar på Eniro) ej postadress:
Råby-Rekarne Kyrka, 635 12 Eskilstuna

Kyrkogården
I mitten av 1890-talet anlades nuvarande kyrkogård. Kyrkan är från 1100-talet men det saknas dokumentation om det fanns gravplatser runt kyrkan före 1890-talet. Enligt hörsägen gick boskap och betade runt kyrkobyggnaden under 1800-talet.
Den höga klockstapeln på Råby-Rekarne kyrkogård utgör en imponerande anblick med kraftiga pelare och stödben.
Vindflöjeln på klockstapeln har årtalet 1774.
Inhängnaden kring kyrkogården består idag av en oxbärshäck, långt tidigare fanns det en bogårdsmur och till en del s.k. kyrkobalkar vilka liksom stigportarna utgjordes av trä.
Antalet gravplatser på hela kyrkogården uppgår för närvarande till 249 st. Det finns urnkvarter på sydvästra delen och kistgravar på övriga ytor förutom askgravplatsen på kyrkogården.
Diverse handredskap finns att låna för gravskötseln.

Gravlyktorna
Lyktorna som står kvar efter 15 april tar personalen bort från gravarna p.g.a. lyktorna försvårar skötseln och att de lätt förstörs. Gravlyktor och ljushållare får sättas ut på gravarna under vinterhalvåret fram till 15 april. De borttagna gravlyktorna kan hämtas bakom det vita förrådet på Råby-Rekarne kyrkogård. De finns kvar i ett år.

 

Foto: Thomas Lindholm

Askgravar
På Råby-Rekarne kyrkogård var askgravplatsen färdig 2003. Den består av en oval ring av naturstenar. Här graveras namn och årtal direkt i stenen. Häckar löper längs askgravplatsens långsidor och gör platsen lite avskild från resten av kyrkogården.
Vid gravsättning i en askgrav får de anhöriga vara med och de anhöriga får sänka urnan om de önskar. Det finns plats för två urnor per sten/gravplats.
Kostnaden är i år en engångsavgift för 25 år på 6 000 kr per gravsättning i askgrav. I den kostnaden ingår sten, namn och årtal på stenen. Efter 25 år kan gravrätten förnyas så att upplåtelsetiden förlängs.
Graven upplåts i 25 år med gravrätt på samma sätt som en traditionell grav men med inskränkningar vad gäller smyckning av graven.

Graven och perennplanteringen sköts av kyrkogårdspersonalen. Bänkar ställs ut vid askgravarna under sommarhalvåret.
För att få ett mer enhetligt intryck håller församlingen med gravlyktor vid askgravarna. Den som vill tända fler ljus kan ställa dit lösa gravljus. Kyrkogårdpersonalen städar bort dem efter att de brunnit ut.
Lyktorna sätts ut innan allhelgonahelgen och tas bort till 15 april.

    OBS                                   REGLER FÖR ASKGRAVARNA                              OBS

  • Ingen plantering får göras.
  • Endast snittblommor i vas/som lagd bukett.
  • Inget pynt, prydnadsföremål eller plastblommor.
  • Fösamlingen håller med en gravlykta/grav.
  • Om fler ljus ska tändas används engångslyktor.
Foto: Caroline Larsson

Minneslund
Under2016 anlades en minneslund i den västra delen av kyrkogården. Ritad och anlagd av kyrkogårdspersonalen.

I minneslunden får endast snittblommor sättas i vas eller läggas på grusad yta framför blomrabatten.
Särskild plats med lyktor för placering av gravljus anordnas inför Allhelgona-helgen och finns kvar till våren.

Anhöriga får inte närvara vid gravsättning i minneslunden men får ett minnesbrev skickat till sig när gravsättningen skett.

Särskilda gravplatser

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne har avtal med Eskilstuna församling gällande särskilda gravplatser som finns på st Eskils kyrkogård. De avser gravplatser för muslimska trosbekännare, Svensk Kinesiska Vänskapsföreningen, gruppen Ahl-Hagh, och Lokala andliga rådet för Eskilstuna Baháier.

Karta Råby-Rekarne kyrkogård