Foto: Fredrik Andréen

Tofta kyrkogård

Kyrkan ligger i kyrkogårdens södra del. Från kyrkan strålar grusgångar av randkrattad singel ut mot gravkvarteren.

Den äldst bevarade kartan, där Tofta kyrkogård är avtecknad, är en storskifteskarta från 1777. Kyrkotomten ligger i östra delen av byn, omgiven på alla sidor av gårdsbebyggelsen, som är samlad söder om landsvägen. Kyrkotomten har sedan dess expanderat vid flera tillfällen. 1870 görs en utvidgning mot norr för gravplatser och den sockenstuga som uppförs fem år senare, och 1887 inkorporeras marken i öster fram till landsvägen. Den senaste utvidgningen åt väster gjordes under 1900-talets första hälft. Dagens kyrkogårdsmur är från 1950, uppförd efter ritningar av Eiler Graebe ovanpå resterna av en gammal gråstensmur.  Fram till dess omgärdades kyrkogården av ett staket med innanförliggande hagtornshäck. De befintliga grindarna uppsattes mellan nya grindpelare. 2005 dränerades marken om, och en trädrad planterades för  att märka ut gränsen mellan den gamla- och nya kyrkogården. Kyrkogården är försedd med både minneslund och askgravplats.

Norr om kyrkogården ligger den gamla sockenstugan och en liten parkering, från vilken en singelbelagd gång leder upp mot tornets västportal. Sockenstugan är sammanbyggd med kyrkogårdsmuren, uppförd av gråsten som avtäckts med rött taktegel. I muren finns två grindar, dels mot parkeringen och dels mot landsvägen i öster, båda i gjutjärn ställda innanför grindstolpar av granit.

Den gamla kyrkogården omges i norr och öster av en rad högresta kastanjer, medan en ligusterhäck avgränsar anläggningen från fastigheten i söder. Häcken är ställd innanför den gamla gråstensmuren. I väst finns en buxbomshäck mot den nya kyrkogården och en rad avenbokar som följer gången ner mot parkeringen. Den senaste utvidgningen, som ligger något lägre, omgärdas av ett blandat växtmaterial med bland annat tujor som gräns mot de omgivande fastigheterna.

Kyrkan ligger i kyrkogårdens södra del. Från kyrkan strålar grusgångar av randkrattad singel ut mot gravkvarteren. Gravplatserna är singeltäckta och kantade av buxbom, frånsett ett fåtal gravar som omgärdas av stenramar eller järnstaket. Ett stort antal gravplatser är outnyttjade. Ett fåtal gravar finns bevarade från 1800-talets första hälft, däribland några skånska kalkstensvårdar. I vapenhuset bevaras en rikt utsmyckad sten från denna tid. Bland gravstenarnas titlar märks lantbrukare samt olika yrken med anknytning till jordbruket, liksom flera olika hantverksprofessioner. Mot nordost finns ett litet lapidarium anordnat med ett antal stenar resta mot muren.

På den nya kyrkogården finns en liten minneslund, utformad med en grussatt smyckningsplats omgärdad av buxbom och diverse växter, och en grässatt gravsättningsplats med en minnesten. På den gamla kyrkogårdens nordöstra del finns en askgravplats med gravarna placerade i cortenkantade rännor runt en kullerstenssatt cirkulär plats.

Texten är hämtad från ”Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” av Karl Johan Kember (2015-06-26) på uppdrag av Lunds stift. Du kan ladda ner hela kompendiet här. 

Tofta kyrka

Kyrkans yttre har en tydligt ålderdomlig karaktär med långhus och kor bevarade sedan 1100-talet. Den medeltida prägeln stärks av, att kyrkan inte byggts till med till exempel tvärskepp.

Virtuellt besök på Tofta kyrkogård

Har du inte möjlighet att besöka oss? Välkommen hit i alla fall, nu kan du sitta hemma och titta på kyrkogården.