Foto: Fredrik Andréen

Saxtorps kyrkogård

Tidigare låg kyrkan i mitten av kyrkogården som bestod endast av ett mindre område runt kyrkan. 1864 utvidgades kyrkogården åt norr, öster och framförallt väster och mur byggdes runt.

På 1940-talet utökades kyrkogården igen mot norr. Kyrkan är nu placerad i sydöstra delen av kyrkogården.

Kyrkogården är kantad av kraftigt hamlade lindar, lågt stängsel och låg vintergrön häck not norr. Mot söder och delvis mot väster finns en krans av stora lindar. Mot söder finns lågt stängsel och låg vintergrön häck. Mot väster och öster finns en gråstensmur, avtäckt med sten. En vinkling på muren i väster markerar huvudentrén och härifrån går en singelgång kantad av pelarklippt avenbok rakt upp mot kyrkans ingång. Det finns ytterligare fyra ingångar till kyrkogården. Ytterligare en parkeringsplats finns i väster till nya delen av kyrkogården.

Gångarna och flertalet gravar är belagda med singel och gravarna är buxbomsinramade. Gravstenarna är av varierande karaktär och tillhör personer med yrken som chaufför, kvarnarbetare, smedmästare. En inhägnad med järnstaket med flera gravstenar tillhör familjen Hamilton som ägde Tågerups gods beläget en kilometer från Saxtorp. Hamilton ägde Tågerup mellan 1746 och 1921, men Tågerup har anor från medeltiden och tillhörde då Lunds domkyrka. Vid reformationen tog danska kronan hand om godset.

Den nya delen från 1940-talet ligger delvis lägre och en trappa förbinder delarna. På den nyare glesare delen finns flera gräsbevuxna delar utan utlagda gravar. Här finns en ny minneslund i gammal stil omringad av tuja i en triangel med en smal ingång. Inne i minneslunden står en bruten kolonn. Detta var en typ av gravsten som förekom vid sekelskiftet 1800- 1900-tal och symboliserade det avbrutna livet. I minneslunden finns även ett vattenspel och ett så kallat sorgeträd, ett träd med hängande grenar, även detta en sed som uppkom vid sekelskiftet 1800- 1900-tal. En urnlund med tätt liggande gravstenar finns i nordöstra hörnet. Den nyare delen har flera rygghäckar.

Byggnader på kyrkogården

På kyrkogårdens norra sida finns ett bårhus med en väl tilltagen förplats i singel, ett enplanshus med vitputsade väggar och flackt plåtsadeltak byggt på 1940-talet.

Numera används det som garage och förråd. Söder om kyrkogården vid parkeringsplatsen finns en ekonomibyggnad i ett och ett halvt plan som är gråputsad och har sadeltak med röda tegelpannor. Den innehåller vaktmästeri, verkstad och garage.

Texten är hämtad från ”Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” av Kristina Simonsson (2015-06-26) på uppdrag av Lunds stift. Du kan ladda ner hela kompendiet här. 

Saxtorps kyrka

Saxtorp kyrkas äldsta delar är från 1100-talet men kyrkan präglas exteriört helt av sin ombyggnad 1860 i nyromansk stil.

Virtuellt besök på Saxtorps kyrkogård

Har du inte möjlighet att besöka oss? Välkommen hit i alla fall, nu kan du sitta hemma och titta på kyrkogården.