Saxtorps kyrka

Saxtorp kyrkas äldsta delar är från 1100-talet men kyrkan präglas exteriört helt av sin ombyggnad 1860 i nyromansk stil.

Saxtorps kyrka är stängd

Saxtorps kyrka är stängd för inre och yttre renovering. Kyrkan förväntas öppna igen sommaren 2022.

Saxtorps kyrka och kyrkogård tillsammans med fyrvägskorsningen, före detta skolan och före detta affären markerar gamla Saxtorps centrum.

Kyrkogården, mellan två landsvägar, omges av träd, nätstängsel och delvis av mur. En äldre del har strikt gravindelning omgärdad av mestadels buxbom och singelgångar enligt sent 1800-talets ideal och en nyare del med gravplatser längs strikta rygghäckar enligt mellankrigskaraktär. Den nyare delen har flera gräsbesådda delar. Kyrkogården är flack och öppen med få träd och upplevs gles.

Saxtorp kyrkas äldsta delar är från 1100-talet men kyrkan präglas exteriört helt av sin ombyggnad 1860 i nyromansk stil. Korsarmen, långhusets förlängning med kor och absid liksom det påbyggda tornet är alla från 1800-talet. Rundbågiga friser på tornet, rundbågiga fönster, lisener och absidens rundbågar på pilastrar är typiska för nyromaniken och kyrkor byggda vid denna tid. 1857 upphörde förbudet mot höga spiror eftersom åskledare blev vanligare och Saxtorps höga spira visar på detta.

Stort värde har en till hälften bevarad vackert uthuggen romansk portal i långhusets sydmur. Den har anglonormandiska stildrag och likheter med motiv i Lunds domkyrka. Sicksackmotiv som i Saxtorp förekommer även i portalen till Vårfru kyrka i Ålborg på Jylland.

En romansk fönsteromfattning finns synlig i långhusets södervägg. Ett liknande romanskt fönster finns på Kävlinge gamla kyrka. Det var tämligen ovanligt att bygga romanska fönster i västgavlar, att det finns bevarade rester är därmed mycket ovanligt men finns i både Saxtorps och Barsebäcks kyrkor. Fönstret är igenmurat men markerat i putsen.

Till skillnad från exteriören präglas interiören i långhuset däremot mer av medeltid med valv daterade till 1300-tal och kalkmålade likaså på 1300-talet med dekorativa mönster i milda färger. Kalkmålningarna och valven upplevs som genuina och mycket vackra. Interiört går det att tydligt se gränsen mellan medeltid och 1800-tal med långhusets kryssvalv och korets tunnvalv.

Kyrkans dopfunt från mitten av 1200-talet är rikt dekorerad med människofigurer med ett vackert berättande bildspråk. Dess utformning är tämligen ovanlig men figurframställningen har vissa likheter med Högs dopfunt.

Träskulpturerna från 1500-talet tillhörande ett tidigare altarskåp visar att kyrkan haft god ekonomi som kunnat skaffa ett dyrbart altarskåp. Den apokalyptiska madonnan med anknytning till Uppenbarelseboken är tidstypisk och finns även i sju andra skånska kyrkor. Förmodligen har hon tidigare omgetts av en sol och stjärnor.

Skulpturerna har mist en del av sitt värde genom att inte längre ingå i sitt sammanhang. I kyrkan finns ett triumfkrucifix från 1400-talet som är tidstypiskt med Jesus skildrat naturalistisk lidande, bemålningen är inte medeltida.

Altaruppsatsen från slutet av 1500-talet med målningar från 1745 av Carl Mörth visar på hans yrkesskicklighet. Även i Kävlinge kyrka bemålade Mörth ett additionsaltare. Renoveringen 1951 av Eiler Græbe är en av dennes många kyrkorenoveringar. I Saxtorp är renoveringen ovanligt långtgående med nya fönster, nya dörrar, nya bänkar, delvis nytt golv, nytt altare med altarskrank och inredning av korsarmen.

Bänkarna i nyklassicistisk stil har en ovanlig utformning för att vara ritade av Græbe. Golvets tegelfärger och bänkarnas färger är samstämmiga med valvens kalkmålningar, vilket skapar en fin helhet.

Texten är hämtad från ”Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” av Kristina Simonsson (2015-06-26) på uppdrag av Lunds stift. Du kan ladda ner hela kompendiet här. 

Kyrkomiljön

Saxtorp har en mycket lång bebyggelsehistoria, fornlämningar i närheten visar på bebyggelse från stenålder till nutid. Saxån som rinner genom Saxtorp har gett upphov till tidig bebyggelse. Kyrkan ligger inom fornlämning Saxtorp 44:1 som utgör Saxtorps gamla bytomt före utskiftningen enligt 1769 års karta.

Ett gods, Tågerup, ligger norr om kyrkan och har funnits sedan medeltiden. Samhället byggdes upp runt en fyrvägssträckning som har gamla anor, vägen finns med på kartor från 1812. 1893 invigdes järnvägen mellan Landskrona och Kävlinge med station i Saxtorp. Runt stationen växte bebyggelse upp som ligger norr om kyrkan. Nyare fritids- och villabebyggelsen finns i Saxtorpsskogen sydväst om kyrkan.

Saxtorp ligger sydost om Landskrona och har cirka 945 invånare. Samhället omges av jordbruksbygd. Saxåns dalgångar är klassade som riksintresse för naturvården.

Samhället ligger nära kusten men skärs av från havet av E6an. Kustzonen är klassad som riksintresse. Mellan havet och Saxtorps by ligger ett litet skogsparti, Saxtorpsskogen, planterat för att hejda sandflykten.

Bebyggelsen är grupperad vid fyrvägskorsningen där kyrkan är placerad, i gamla stationssamhället, i Saxtorpsskogen och utspridda gårdar i jordbrukslandskapet. Kyrkogården omges av vägar mot väster och öster, gränsar mot skolan och öppet odlingslandskap i norr, mot söder finns en parkeringsplats intill fyrvägskorsningens rondell.

Saxtorps kyrkogård

Tidigare låg kyrkan i mitten av kyrkogården som bestod endast av ett mindre område runt kyrkan. 1864 utvidgades kyrkogården åt norr, öster och framförallt väster och mur byggdes runt.

Virtuellt besök i Saxtorps kyrka

Har du inte möjlighet att besöka oss? Välkommen in i alla fall, nu kan du sitta hemma och titta in i vår fina kyrka.

Film om Saxtorps kyrka

Lunds stift har tagit fram en film som berättar om kyrkan.

Kyrkligt kulturminne

Kyrkan och kyrkogården skyddas som kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Kyrkan och kyrkotomten ligger inom registrerad fornlämning Saxtorp 44:1. Fornlämningen utgör Saxtorp gamla bytomt och skyddas enligt 2 kap. kulturmiljölagen.