Personuppgifter, konfirmand

Så här behandlar vi dina uppgifter.

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera de uppgifter om dig som du anger på anmälningsblanketten. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Häljarps församling och endast i syfte att administrera konfirmationen. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som med samtycke lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.

Foton som tas i konfirmandgruppen kan publiceras i vårt församlingsblad, i övrigt
informationsmaterial, på vår webbplats och Facebook. Men endast med samtycke från dig och din/dina vårdnadshavare. Foto kan sparas i enlighet med Lagen om Svenska kyrkan som säger att verksamheter ska dokumenteras och arkiveras.

Vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap det första året efter konfirmationen. Vissa uppgifter om
konfirmationen och våra konfirmander sparas även i en så kallad ministerialbok,
vilken sparas för evigt för historiska ändamål.

Rättigheter
Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era
personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning
att identiteten kan bevisas. Vill ni få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud karin.drevelius@svenskakyrkan.se, 0418-48 27 13.