Den första snön har just fallit på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Att välja gravplats

Vad kan man välja på? Låt oss förklara ...

Det finns olika slags gravplatser i Sverige. I Häljarps församling finns minneslundar, urngravplatser, askgravplatser och kistgravplatser. Det är gravplatser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt.

Gravplatser med gravrätt 

Till gruppen gravplatser med gravrätt hör kistgravplatser med plats för en eller
flera kistor och urngravplatser med plats för en eller flera urnor. Till rättigheterna
hör att smycka gravplatsen och att efter godkännande från församlingen
montera en gravsten eller annan fast anordning. Att sätta upp en gravsten är
frivilligt. En gravrättsinnehavare kan sätta blommor och ljus på en gravplats
utan att det finns en gravsten. Gravanordningar (oftast en gravsten) bekostas av gravrättsinnehavaren och är dennes egendom.

Gravrättsinnehavaren till gravplatser med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen
i ordnat och värdigt skick. I detta ingår – förutom skötsel av gravplatsen även att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är gravrättsinnehavaren som alltså måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. Om en gravanordning är ett hot mot miljöskydd, hälsoskydd eller arbetarskydd får församlingen akut vidta åtgärder i syfte att förebygga skada. Gravrättsinnehavaren ska snarast informeras om en sådan åtgärd.

Åtgärder på gravanordningen bekostas i de flesta fall av gravrättsinnehavaren.

Gravplatser med begränsad gravrätt 

Gravplatser med begränsad gravrätt, så kallade askgravplatser, innebär för gravrättsinnehavaren inskränkningar i rätten att bestämma över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Detta beslutar församlingen om.

Församlingen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravrättsinnehavaren. För detta tar församlingen ut en avgift i samband med upplåtelse av gravplatsen.

Gravplatser utan gravrätt 

Gravplatser utan gravrätt är minneslund med plats för gravsättningar inom ett gemensamt område. Dessa områden sköter församlingen. Minneslunden är en anonym gravplatstyp där nedsättning eller utströende av aska görs av personalen utan närvaro av de anhöriga. För minneslunden finns en särskilt utformad plats för utsmyckning, gemensam för anhöriga.

Dessa gravskick har vi på våra kyrkogårdar

Annelövs kyrkogård

Minneslund, kistgravplatser och urngravplatser.

Asmundtorps kyrkogård

Minneslund, kistgravplatser, urngravplatser och askgravplats.

Saxtorps kyrkogård

Minneslund, kistgravplatser, urngravplatser och askgravplats.

Tofta kyrkogård

Minneslund, kistgravplatser, urngravplatser och askgravplatser.