Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Häljarps församling Besöksadress: Kustvägen 5, 26175 Asmundtorp Postadress: Box 17, 26107 Asmundtorp Telefon:+46(418)482700 E-post till Häljarps församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Annelövs kyrka

En vacker kyrka från 1100-talet

I det gamla Danmark hade det sedan äldre tid funnits motsättningar mellan folken på vardera sidan om Öresund. Asaguden Tor var skåningarnas skyddsgestalt, medan asaguden Odin favoriserades av de, som bodde väster om sundet. Vid vikingatidens slut, när den nya gudaläran om Vite Krist allt mer fick fäste i landsbyarna (under 1000-talet), samlade man sig i socknar till en kyrkoplats, där man uppförde en kristen kyrka som sin lokala mötesplats med sin Gud. Under 1100-talet var det många socknar i hela Danmark i färd med att bygga stenkyrkor, så även i Annelöv. Under senare hälften av 1100-talet var kyrkan helt färdig.

Tiderna var då ganska oroliga. I Danmark var Absalon en av rikets mest inflytelserika herrar. Han var själv barnbarn till en asapräst och sedan sin barndom en nära vän till danske kungen Valdemar. Genom sina goda kontakter och med meriterande teologistudier under flera år i Paris blev Absolon själv en del av makteliten i Danmark. Dessutom var han en modig härförare och krigsherre, som personligen deltog i flera blodiga krigståg. Med sina teologiska insikter som grund utnämndes han till biskop i Roskilde och senare även till ärkebiskop i Lund. Snart blev missnöjet med Absalon påtagligt i Skåne och särskilt bönderna från Nordvästskåne protesterade mot sin ärkebiskop i Lund. Man ansåg att han representerade västdanskarna och med sina utnämningar av länsherrar och sina krav på byggnation av kyrkor visade stor oresonlighet.

Det blev stridigheter, som artade sig till reguljärt krigståg. Detta fick sitt slut vid DYSIE BRO (Dösjebro) år 1181. Redan då låg Annelövs kyrka på Saxåns norra sida, inte långt från de våldsamma stridigheterna. Biskop Absalon kom att räkna sig som Annelövs kyrkas särskilda skyddspatron och som skyddshelgon fick kyrkan den helige Sankt Dionysios. Absalon kände personligen en särskild anknytning till just detta helgon alltsedan sin studietid i Paris, vars skyddshelgon S:t Dionysios (S:t Dénis) fortfarande är. Att Annelövs kyrka på detta sätt blev uppmärksammad av biskop Absalon kan ha sin grund i egna samvetsbetänkligheter efter all den förödelse, som krigshärjningen hade förorsakat socknen och bygden.

Annelövs kyrka hade med gråsten byggts i sedvanlig romansk tradition med långhus, kor absid i väst-östlig riktning. Långhuset hade troligen inga fönstergluggar mot norr, men några blygsamma ljusinsläpp fanns mot söder, vilket gav kyrkorummet en dunkel hemlighetsfullhet. Tornet i väster tillkom först senare liksom de slagna korsvalven i taket. Reformationen på 1500-talet ställde nya krav på kyrkrummet och på den gudstjänstfirande menigheten. Predikstolen och enkel bänkinredning anskaffades. Den dopfunt av trä, som fortfarande används, härrör också från denna tid. Kanske anskaffades den som en provisorisk lösning, vilken sedan permanentades.

Genom åren har flera större ingrepp gjorts: Under 1600- och 1700-talet gravsattes flera personer i en krypta utgrävd under korgolvet. I den vilar ännu fem vuxna och fyra små barn i välbevarade kistor av trä. På 1790-talet skadades vid ett åsknedslag långhusets korsvalv. Omkring 1820-30 gjordes särskilt stora förändringar med den gamla kyrkobyggnaden. Då tillbyggdes det stora sidoskeppet mot norr, varvid de skadade gamla korsvalven raserades helt och tunnvalvstak av trä uppsattes. Tidigare fönsteröppningar ändrades till de nuvarande. Dessutom placerades altarbordet på sydväggen mellan fönstren, varigenom koret åt öster och tornet åt väster kom att bli ”korsarmar” i kyrkorummet. Altartavlan anskaffades från annan kyrka och orgelläktaren byggdes. På 1960-talet blev så Annelövs kyrka ”återställd” till sitt medeltida skick genom återflyttning av altaret till koret samt uppmurande av nya korsvalv i långhus och kor.

Biskop Martin Lindström från Lund återinvigde Annelövs kyrka den 3 juni 1968, Annandag Pingst. Särskilt blev kyrkovärden Sigurd Persson, som personligen utförde allt murverksarbete i väggar och golv samt inte minst i de tre nya vackra korsvalven, då högtidligen avtackad.