Foto: Marie Arvidsson

Begravningsplatser

I Häggenås-Lit-Kyrkås finns 3 begravningsplatser, samt en gammal vid Kyrkås gamla kyrka som inte används längre

Häggenås begravningsplats

Tornvy
Foto: Martin Holmström

Kyrkogården genomskärs av vägen mellan Häggenås och Österåsen. Norr om vägen ligger kyrkan med den ursprungliga kyrkogården som inramning. Grusgångar och enstaka häckar inramar gravkvarterens gräs. Skulptören Olof Ahlbergs gravurna i koppar skiljer ut sig från de övriga sentida låga gravvårdar i sten. En syrenhäck med tre grindar omgärdar kyrkogården. Den norra kyrkogården är utvidgad i öster där en minneslund och en askgravlund är anlagd.
Kring 1930-talet togs den kyrkogård som ligger söder om vägen i bruk. Gravkvarteren är rätvinkligt långsmala, ett intryck som förstärks av häckar. Här ligger också ett gravkapell i klassicistiskt stil. Även här omgärdas kyrkogården av en syrenhäck med tre grindar.

Lits begravningsplats

Tornvy
Foto: Martin Holmström

Kyrkogården har utvidgats i flera omgångar. Norr om kyrkan finns inga gravar men några äldre bevarade gravvårdar står uppställda, bland annat gjutjärnskors från 1800-talet. Väster om kyrkan börjar de grusade gravkvarteren, de regelbundna kvarteren fortsätter söder om kyrkan. Varje gravvård omges på minst tre sidor av låga häckar. Vårdarna är mestadels av sten men gjutjärn förekommer. Björkar bildar alléer efter några av kyrkogårdens huvudaxlar.
En kallmurad bogårdsmur löper kring kyrkogården, öster om kyrkan går muren tätt inpå sakristian. Två pampiga grindar leder in till kyrkogården från öster och söder, ytterligare en mindre grind finns i södra muren. Ett gravkapell från 1881 ligger nära kyrkans torn. En ny kyrkogård anlades 1969 och ligger på andra sidan av vägen. Den är i samma stil som den äldre kyrkogården med björk- och buskplanteringar och långsträckta kvarter. Mur och grindar har en nyare stil som harmonierar med den äldre delen. En minneslund ligger längst ner mot Indalsälven. Väster om den äldsta kyrkogården finns en ny öppen utvidgning som togs i bruk 2007. Den har en skiffermur på södra sidan. Askgravlund finns vid kyrkan ingång.

Kyrkås begravningsplats

Kyrkogården har utvidgads ett flertal gånger och omgärdas av ett trästaket. Kyrkogården har två ingångar med grindar. Ett antal grusgångar finns men kyrkogården domineras av gräsytor och rader av buskar och ett fåtal lövträd. På södra sidan finns den ursprungliga kyrkogården med en tydlig avgränsning mot den norra utvidgade delen. Flera gjutjärnsgravar från 1800-talet finns bevarade på den södra delen. I den norra delen ligger minneslunden som invigdes 2008. På 1930-talet flyttades det gravkapell från 1903 som tidigare stod väster om kyrkan till sin nuvarande plats på den norra delen av kyrkogården.

Kyrkås gamla begravningsplats

Kyrkogårdens utsträckning är numera inte markerad. Runt kyrkan står några oregelbundet placerande björkar, granar och jämtlandspopplar. Inga gravvårdar finns längre kvar men söder om kyrkan syns tydliga kullar efter gravar. Söder om kyrkans vapenhus står den 1700-tals inspirerade klockstapel som byggdes 1958.

Söker du en särskild gravplats?

Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar i olika regioner i Sverige.

https://gravar.se/forsamling/haggenas-lit-kyrkas-forsamling - här kan du hitta de som är gravsatta på kyrkogårdarna i Häggenås, Lit och Kyrkås.

Svenska Gravar - här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos drygt 50 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping och Karlstad.

Gravar.se – här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd.