Dataskyddsförordningen-GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud

Data skyddombud: Erika Malmberg 

Telefonnummer: 072-549 64 34

Mailadress: dataskyddsombud@intechrity.se

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Hagfors pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Hagfors pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  •  begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berät-tigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan sam-tycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Om du skickar E-post till oss.

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Hagfors pastorat.

Om du interagerar med oss i sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar

Om du är med i någon av våra vuxengrupper

Här kan du läsa om hur Hagfors pastorat behandlar dina personuppgifter om du deltar i våra vuxengrupper.

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Hagfors pastorats område behöver vi behandla vi vissa av dina personuppgifter.

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Här kan du läsa om hur Hagfors pastorat behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos oss.

Om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss.

Här kan du läsa om hur Hagfors pastorat behandlar dina personuppgifter om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss.

Barnverksamhet

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Inför och under konfirmation

Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig. Direktinbjudan går till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

Om du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan.

Om ditt barn ska döpas hos oss

Här kan du läsa om hur Hagfors pastorat hanterar era personuppgifter om ni ska döpa ert barn hos oss.

Om du ska döpas hos oss.

För att du ska kunna döpas hos Hagfors pastorat behöver vi behandla dina personuppgifter.

Om ni ska viga er hos oss

Här kan ni läsa om hur Hagfors pastorat behandlar era personuppgifter om ni vill viga er hos oss.

Om du finns med på bild - och filmmaterial

Om du finns med på bild- eller filmmaterial Hagfors pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet.

Om du är gravrättsinnehavare eller intressent.

Det är Hagfors pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Hagfors pastorats geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan. Denna information berör dig som är i kontakt med Hagfors pastorat angående gravrätt och/eller gravskötsel. Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information.

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Det är Hagfors pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom pastoratets geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

Hur vi hanterar handlingar

Handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000. De allmänna handlingar som hanteras är av tre olika typer, nämligen handlingar som 1) inkommer till eller upprättas inom begravningsverksamheten, 2) rör den kyrkoantikvariska ersättningen, eller 3) inkom till eller upp-rättades hos Svenska kyrkan senast den 31 december 1999.Allmänheten kan vända sig till oss för att begära att få ut någon av ovanstående handlingstyper.

Om du använder Swish som betalning hos oss

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter om du använder swish som betalning hos oss.

Om du bokar en lokal hos oss

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du bokar en lokal hos oss.