Bild på valbara i Sverigedemokraterna; från vänster: Carl-Otto Samson, Henrik Åkerlund

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser att Svenska kyrkan genomgår förändringar som luckrar upp tro och tradition. Vi menar att Svenska kyrkan ska vara en traditionsbärare – en enhet för skapande av gemenskap. För både troende och icke-troende har Svenska kyrkan varit en viktig samlingspunkt för människor i glädje och sorg. Vår vision är att den ska fortsätta vara det genom att ses som relevant och därmed växa.

Alla ska känna sig välkomna till kyrkan som ska bygga på en trosgemenskap som vilar på det kristna budskapet. Vi ska inte glömma bort att de värderingar och atti tyder som vi tar för givna idag har sitt ursprung i den kristna tron. Vi anser att Svenska kyrkan är en viktig del av den svenska identiteten och kulturen som ska stärkas.

Sverigedemokraterna anser att kyrkan ska prioritera sina fyra grundläggande uppgifter som är följande: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva mission samt diakoni.

Vi är kritiska till att kyrkan tenderar att bli mer politiserad. Svenska kyrkan ska inte bedriva politisk opinion i enskilda frågor. Exempel på detta är att kyrkan bedriver upprop för flyktingamnesti, vilket vi anser inte är i linje med kyrkans grundläggande uppgifter. Kyrkan ska vara en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap.

Vi vill även framhäva betydelsen av att församlingens ekonomi hanteras med omsorg och varsamhet som bygger på goda ekonomiska avvägningar och prioriteringar för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet inom sina grundläggande uppgifter.