Enskilda samtal

Söker du stöd kring samlevnadsfrågor och känner att du skulle behöva prata med någon? Svenska kyrkan erbjuder både familjerådgivning och samtal och stöd för ungdomar. Kontakta gärna våra diakoner direkt.

Om du söker stöd kring samlevnadssvårigheter

Tystnadsplikt för diakoner, präster och familjerådgivare

Tystnadsplikt diakon.

Diakonen har liksom prästen tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

Tystnadsplikt präst.

Präst har absolut tystnadsplikt, om det begärs, vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen senare ska föra det vidare går det inte. En prästs tystnadsplikt är också rättsligt bindande, vilket innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet.

Tystnadsplikt för familjerådgivare.

Familjerådgivare har tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om familjerådgivaren exempelvis känner oro för ett barn eller ungdom under 18. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.