Övergrans kyrka
Foto: Sofi Sandström

Övergrans kyrka & Övergransgården

Katrinedalsvägen 2 & Klockargårdsvägen 6

Här finns Övergrans kyrka och Övergransgården

Övergrans kyrka

De äldsta delarna är från 1100-talet. Relativt nyrenoverad. Muralmålningarna är utförda av Albertus Pictor och tillhör hans tidigaste verk. Dopfunten är från 1100-talet.

Här kan du sitta ner en stund, tända ett ljus för dig själv eller någon du tänker på.

Kyrkan är belägen på en ås strax väster om Ryssudden och Ryssviken. Den består av långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. De spritputsade murarna är uppförda av natursten. Samtliga yttertak utgörs av spåntäckta sadeltak. Ingång till kyrkorummet sker via vapenhuset samt genom tornet.

Av den äldsta romanska kyrkan från slutet av 1100-talet återstår långhusets västra del. Västtornet uppfördes omkring 1200. Den nuvarande planformen tillkom under 1200-talets senare del, då långhuset förlängdes österut och sakristian uppfördes. Vapenhuset samt kyrkans tegelvalv tillkom omkring 1460.

Under 1700-talet genomfördes flera omfattande reparationer, bl.a. 1718 då den västra ingången togs upp och vapenhuset förvandlades till kors­arm. 1829 var det dock åter i bruk som vapenhus. 1786 revs tornvalvet, muralmålningarna kalkades över och fönstrens nuvarande rundbågiga form tillkom. 1905 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekten Gustaf Améen. Vid restaureringen ändrades bl.a. vapenhuset till begravningskapell, och det östra korfönstret fick sin nuvarande runda form.

Kyrkans exteriör präglas till stor del av 1700-talets omfattande byggnads­verksamhet. Tornets nuvarande utseende i empire tillkom 1829, efter ritningar av arkitekten Jakob Wilhelm Gerss. Interiören präglas främst av de senmedeltida kalkmålningarna, som anses vara ett av Albert Målares första självständiga verk. Målningarna togs fram vid en restaurering 1972 under arkitekten Ove Hidemarks ledning. Vid restaureringen målades interiören om och predikstolen återfick sina gamla färger.
Nils Olsson 1996-10-25.

LITTERATUR OCH KÄLLOR
KILSTRÖM, B I, SAMUELSSON, B: ÖVERGRANS KYRKA.
UPPLANDS KYRKOR 158.
Riksantikvarieämbetet

I Övergrans kyrka får det vistas max 180 personer samtidigt.

Det finns plats för 150 sittande personer.

Vill ni boka visning av kyrkan för en grupp
Kontakta Marianne Toikkanen. Se kontaktuppgifter nedan.

Orgeln i Övergrans kyrka

Byggd 1986 av Robert Gustavssons Orgelbyggeri AB.

Övergransgården

Övergransgården
Övergransgården. Foto: Sofi Sandström

Vi samarbetar med Övergransgården för lokalbokningar. Vill ni boka lokal, vänligen ring Carin Rubbestad, på tel. 070-545 81 81. Samma villkor gäller som för våra församlingshem när det gäller minnesstunder och dopkalas.