Häggeby kyrka
Foto: Sofi Sandström

Häggeby kyrka & Häggebygården

Häggebylundsvägen 20 & Tinbacken 2

Här finns Häggeby kyrka och Häggebygården

Kyrkan är byggd i natursten i slutet av 1100-talet. Utbyggd under 1300- och 1400-talen. Valvmålningar, växtornamentik utan figurer eller symboler, tillkom troligen 1698. 

Häggeby kyrka består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. Kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och har putsade fasader och sadeltak. De två ingångarna är belägna i väster och söder. Av den äldsta romanska kyrkan från omkring 1200 återstår långhuset samt västtornet.

I början av 1300-talet skedde en förlängning åt öster till salkyrka, och den nya kyrkan kunde invigas den 2 oktober 1328. Sakristian uppfördes troligen i samband med ombyggnaden. Under 1400-talet tillkom vapenhuset med stjärnvalv, och i kyrkorummet slogs kryssvalv. År 1693–1694 genomfördes en omfattande reparation av kyrkan, som bl.a. innebar att östra korväggen med dess trefönstergrupp revs och murades upp igen med ett stort korfönster. Fönster höggs upp och förstorades, och kyrkan putsades och vitlimmades ut- och invändigt. Fönsteröppningarnas nuvarande form tillkom 1790, då även ingången i tornet togs upp.

Interiören präglas främst av valvmålningarna, som troligen tillkom 1698. Dessa består av vegetativ ornamentik utan figurer eller symboler. Det har dock funnits figurframställningar på väggarna, varav några finns bevarade på norra korväggen. Målningarna togs fram vid en restaurering 1952-53 efter ritningar av arkitekten Erik Fant. Restaureringen omfattade bl.a. nytt altare och altarring, omläggning av golven och ommålning av interiören. Vidare gjordes bänkinredningen bekvämare, och det östra korfönstret sattes igen invändigt.
Nils Olsson 1996-12-02

INREDNING OCH INVENTARIER
Altarprydnad: A-O Avén, 1953
Dopfunt: 1200–1399
Predikstol: 1600-1865

LITTERATUR OCH KÄLLOR
KILSTRÖM, B I: HÄGGEBY KYRKA.
UPPLANDS KYRKOR 126.
Riksantikvarieämbetet

I Häggeby kyrka får det vistas max 150 personer samtidigt.

Vill ni boka visning av kyrkan för en grupp
Kontakta Marianne Toikkanen se kontaktuppgifter nedan.

Orgeln i Häggeby kyrka

Byggd 1843, av Pehr Zackarias Strand.

Häggebygården

Häggebygården
Häggebygården. Foto: Bo Gyllander 2008

Här får det vistas max 60 personer samtidigt.