Ungdomsrådet

Barn och unga är och bör vara en prioriterad målgrupp i Svenska kyrkan. I Habo
pastorat har det i olika sammanhang funderats på hur man bäst ger möjlighet
för barn och unga att göra sina röster hörda. Under arbetet med den senaste
församlingsinstruktionen utkristalliserades det att ett Ungdomsråd i pastoratet
var rätt väg att gå.

När den nya mandatperioden startade var en av de första frågorna Kyrkorådet
tog upp just frågan om att starta ett Ungdomsråd. Kyrkorådet i samarbete
med pedagogerna tillfrågade några av pastoratets trogna unga ledare om de
skulle vilja vara med i Ungdomsrådet. Resultatet blev att sju ungdomar 15-18
år bildade det nystartade Ungdomsrådet i Habo pastorat.

Ungdomsrådet träffas som regel en gång i månaden under terminerna. Med på
möten finns representanter från Kyrkorådet samt en eller flera ur personalen.
Rådet träffas oftast i anslutning till fredagens ungdomsverksamhet i Kyrkans
hus, 3G-Gud Glädje Gemenskap. Syftet med Ungdomsrådet är att ge ungdomarna större möjlighet att tycka till i olika aktuella frågor. Att också få möjlighet att påverka beslut som tas i pastoratet. Att skapa förståelse för Svenska kyrkans beslutsordning. Att göra tröskeln lägre för ungdomarna att i framtiden bli förtroendevalda i andra sammanhang. I ungdomsrådet förväntas ungdomarna inte sitta en hel mandatperiod utan man kan välja att avsluta sitt uppdrag när man själv önskar.