Grön buske i förgrunden. Flyktingläger med tre personer gående i bakgrunden.
Foto: Ewa Almqvist /Ikon

Internationellt arbete

Genom vårt globala nätverk har vi som Svenska kyrkan unika möjligheter att hjälpa till där det behövs. Tillsammans kan vi förändra!

Som kristna är vi övertygade om att varje människa har rättigheter och är oändligt värdefull. Därför har vi ett självklart uppdrag att arbeta också internationellt. Det gör vi genom Act Svenska kyrkan.

Nuläge

Tanken att våra församlingar är delar av den världsvida kyrkan är fast förankrad och det finns sedan länge ett starkt internationellt engagemang för Svenska kyrkans eget internationella arbete. Det visar sig bl.a. i att 1% av kyrkoavgifterna sedan många år går till Svenska kyrkans internationella arbete. Barnen som döps får ett dopkors från El Salvador som ett tecken på den världsvida kristna gemenskapen.

I pastoratet håller man på Act Svenska kyrkan insamlingsperioder i dess insamlingsarbete, t.ex. beträffande församlingskollekter. I många olika verksamheter samlar man in pengar till olika projekt, t.ex. i vägkyrkan.

I Habo församling går kollekterna oftast till ett särskilt insamlingsprojekt, som gudstjänstfirarna regelbundet får information om. Alla tre församlingarna är certifierade som Fairtrade-församlingar. På vägkyrkan och i samtliga församlingshem finns möjlighet att köpa Fairtrade-varor.

I Kyrkobladet ges stort utrymme åt olika typer av information om internationellt engagemang.

Medlemmarna i den internationella gruppen i pastoratet erbjuds att delta i olika fortbildningar på stifts- och nationell nivå och utnyttjar det i hög grad. Gruppen ordnar internationella arrangemang för kunskap och inspiration.

Diakon Susanne Svanberg har ansvar för de internationella frågorna i personalgruppen.

Våra mål inför de närmaste åren

Att insatserna för Act Svenska kyrkan fortsätter med samma inriktning och nivå som nu.

Att någon aktiv medlem i Habo pastorat får hjälp att delta i studieresa och/eller inbjuds en representant från en partnerkyrka att delta i församlingens liv under en längre period, t.ex. inom projektet Ung i den världsvida kyrkan. Detta skall ske under den innevarande mandatperioden.

Att fairtrade-certifieringen präglar inköpspolicyn i pastoratet på ett ännu tydligare sätt. Att det internationella perspektivet finns med på ett mer självklart sätt i all vår verksamhet. 

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.