Askgravlunden på Ingarö

Askgravlunden finns på Ingarö kyrkogård. Den är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden för den som önskar en skötselfri gravplats som inte är anonym.

Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättning i askgravlunden.
Sättet att begrava (gravskicket) är av kollektiv karaktär utan gravrätt. De enskilda gravarna markeras inte. Gravsättning av aska sker normalt under maj till oktober.
Gravsättning av aska sker i ett tyghölje på särskild plats i gräsytan. Platsen väljs ut av kyrkogårdsförvaltningen utifrån ett löpande system. Anhöriga kan ej välja plats.
Anhöriga som vill närvara vid gravsättning av askan skall kontakta kyrkogårdsförvaltningen för överenskommelse om tidpunkt för detta.

Fakturan för namnskylt och tyghölje för askan måste vara betald innan tidsbokning får ske. Kostnaden för namnskylt och tygpåse är 1900 kronor och debiteras ombudet för dödsboet.

Namnskylt i brons beställs genom kyrkogårdsförvaltningens försorg. Denna skylt förses med den avlidnes namn, födelseår och dödsår. Endast personer som är begravda i askgravlunden kan få sina namn graverade på namnskyltar placerade på minnesstenar i askgravlunden.
Namnskylten placeras på en av minnesstenarna i askgravlunden. Placering av namnskylt på minnessten görs genom kyrkogårdsförvaltningens försorg och sker i en löpande följd. Anhöriga kan ej välja plats.

Om man i framtiden vill gravera in ytterligare ett namn och årtal på skylten pga av en partners gravsättning tas namnskylten ned och en ny namnskylt med två namn och årtal graveras till vid den tiden gällande prissättning för namnskylt. Namnskylten återplaceras på samma plats där den satt från början.

Namnskylten sitter uppe i 25 år (efter senaste gravsättning), efter denna tid kontaktas den avlidnes anmälda ombud som får frågan om man önskar att namnskylten ska sitta uppe i ytterligare 15 år mot en vid det tillfället gällande administrativ avgift.

Det åligger dödsboet att hålla kyrkogårdsförvaltningen underrättad om ombudets aktuella kontaktuppgifter alternativt anmäla ett nytt ombud.
Om kyrkogårdsförvaltningen efter 25 år efter (senaste) gravsättningen ej kan nå ombudet tas namnskylten ned.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för all skötsel och plantering inom askgravlunden.

Besökare får medverka till utsmyckningen med gravljus, snittblommor samt gravkransar vintertid på de för dessa ändamål avsedda platserna. Endast kyrkogårdsförvaltningens vaser får användas. Gravlyktor, marschaller, batteriljus, plastblommor, övrig smyckning och plantering är inte tillåten.

Vid gravsättning görs notering i gravboken om uppgifter om den avlidne samt ombudet. Ombudet erhåller efter gravsättningen ett minnesblad med datumet då gravsättningen ägt rum.

Gräsmattan i askgravlunden räknas som en gemensam gravplats vilket innebär att den inte får beträdas annat än vid gravsättningar.

Blankett för beställning av gravsättning i askgravlunden på Ingarö kyrkogård
Folder om askgravlunden som PDF