Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm (KFS)

Fackmannamässig kyrklig fastighetsförvaltning utan vinstsyfte på lokal nivå

Klicka på bilden för att komma till KFS nya hemsida

Svenska kyrkan överenskom med staten vid relationsförändringen år 2000 att: Svenska kyrkan svarar för att ha tillgång till erforderlig kompetens i frågor som rör förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena. Utöver detta ställer både kulturmiljölagen och övrig fastighetslagstiftning höga krav på församlingarna som fastighetsägare av skyddade kyrkor men också vad gäller det övriga fastighetsbeståndet.

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB, KFS tidigare FSN, har som målsättning att leva upp till lagstiftningens krav och leverera heltäckande fastighetsförvaltningstjänster åt sina samverkansförsamlingar så att kulturarvet kan bevaras och att övriga fastigheter nyttjas så rationellt som möjligt för den kyrkliga verksamheten. Den bärande verksamhetsidén är att kombinera den antikvariska hänsynen med resursbesparingar och ekonomisk effektivitet. Därför sätter vi kvalité, långsiktighet och hållbarhet i fokus för vår verksamhet.

KFS AB ägs av Gustav Vasa församling, församlingen är ensam ägare av bolaget. KFS har sitt ursprung i ett behov av fastighetskompetens som vuxit fram hos församlingarna på Norrmalm och i innerstaden vid bygget av Citybanan och andra stora infrastrukturbyggen. Gustav Vasa församling har sedan vidareutvecklat denna verksamhet i linje med sin strävan att främja samarbete och samverkan inom stiftet.

KFS bistår idag ett tjugotal församlingar med

  • Förvaltarkompetens som stödjer i strategiska frågor och kan utarbeta lokalförsörjnings-, förvaltning – och kapitalförsörjnings planer samt bistå i processerna kring kyrkoantikvarisk ersättning. Förvaltaren tar helhetsansvar gentemot församlingen och deltar i församlingens budgetarbete och interna processer. Detta ger ett strukturerat s.k. ”planerat underhåll” för varje fastighet. Kyrkorådet får ett planeringsverktyg för framtida kostnader och intäkter.
  • Projektledarkompetens som projekterar, byggleder och driver både stora och små ombyggnader, restaureringar och nybyggen.
  • Teknikförvaltningskompetens som utför den löpande tekniska fastighetsförvaltningen och det förebyggande underhållet av församlingens fastigheter utifrån fastighetssystemet DeDu.
  • Driftskompetens som kan stödja i församlingarnas arbete med avtalsvård, service, felanmälan, felavhjälpande och rondering.
  • Begravningsadministrativ kompetens som bistår församlingar med att upprätthålla aktuella gravböcker enligt gällande lagar och rekommendationer.

Dessa tjänster tillhandahålls av KFS till församlingar och ägare av kulturbyggnader i Stockholm. Församlingarna beställer de tjänster de anser sig vara i behov av varför omfattningen varierar. Verksamheten grundar sig på avtal. Dessa avtal skrivs utifrån bygg- och fastighetssektorns avtalsformer.

I detta arbete erbjuds församlingen dessutom KFS ramavtal med serviceföretag, entreprenörer och konsulter som förenklar och förbilligar fastighetsdriften.

KFS AB är ett Svenskkyrkligt icke vinstdrivande bolag enligt Kyrkoordningen som bedrivs i aktiebolagsform och lyder även under aktiebolagslagen.