Frågor om faktura från columbariet?

Under året har fakturor gällande skötsel- och serviceavgift för gravrätt i Gustaf Vasa kyrkas columbarium skickats ut. Många hör nu av sig och har frågor? Här kan du läsa varför du fått en faktura och vad den gäller.

Gustaf Vasa Columbarium är en allmän begravningsplats, vilket innebär att något krav på kyrkotillhörighet inte finns. Columbariet finansieras till viss del av begravningsavgiften, men också av den skötselkostnad som gravrättsinnehavaren får betala. Kyrkoavgiften får inte bekosta skötsel på enskilda gravplatser utan skall användas till församlingens verksamhet. 

Gravplatser i Gustaf Vasa Columbarium upplåts med ”begränsad gravrätt”. Detta innebär att det finns restriktioner runt upplåtelsen. För gravplatser med begränsad gravrätt ansvarar upplåtaren (Gustaf Vasa församling) för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. För detta kan upplåtaren ta ut en avgift.   

I serviceavgiften ingår att församlingen monterar och unerhåller den nischplatta som tillhandahålls av församlingen, plockar bort vissna blommor och diskar vaser, städar ur nisch inför gravsättning, monterar upp och ned nischplatta vid leverans till inskription. Denna serviceavgift får inte blandas ihop med Gravrättstiden.

Gravrätten bekostas av begravningsavgiften. En del gravrätter har upplåtits på ALLFRAMtid eller evig tid som en del kallar det. Detta gäller och kan inte brytas av oss. Dessa gravrätter behöver aldrig förnyas, så länge aktuell gravrättsinnehavare anmäls in till oss.

Gravrätter

Ny gravsättning i Gustaf Vasa Columbarium

Gravrätt på 25 år upplåts och bekostas av begravningsavgiften.
Servicekostnaden för 25 år är 8750 kr och skall vara inbetald före gravsättningen.
Eventuell inskription på den nischplatta som Gustaf Vasa Columbarium tillhandahåller bekostas av gravrättsinnehavare/dödsboet. 

Förnyelse av gravrätt

Förnyelse av gravrätt kan göras på 15 års intervaller.
Kostnad 15 års förnyelse, 1 500 kr administrativ kostnad samt att serviceavgiften inbetalas för kommande 15 år till en kostnad av 4 464 kr.

Årlig faktura på 240 kr/år skickas ut till de som tidigare inte betalt denna serviceavgift.