Medling vid tvister om gravsättning

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister som uppkommer om en avliden ska kremeras eller kistbegravas och var den avlidne ska begravas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar.

Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår får inte kremering eller gravsättning ske.

Kontaktperson hos kyrkogårdsförvaltningen:
Christer Skog, kyrkogårdsföreståndare tel. 0555-43951 

Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att vi kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.