Grums kyrka

Man vet inte så mycket om kyrkans utveckling närmast efter medeltiden. På goda grunder kan man anta att Grums kyrka tillkom under 1100-talets senare del. Detta tyder de äldsta bevarade inventarierna på.

På en karta av 1638 anges att ”kyrkan är mycket mörk, trång och låg”. Kyrkan har om- och tillbyggts under 1600-talet med bland annat koret. Av gamla dokument framgår att kyrkan från 1714 har stått under synnerligen stora reparations- och ombyggnadsarbeten. Långhuset färdigställdes först 1739 och stentornet i väster fick 1746 en hög, spånklädd spira. 1765 höjdes långhusmurarna med två alnar och kyrkan försågs med tunnvalv av trä. En lanternin av trä ersatte 1803 tornspiran. En ny lanternin byggdes redan 1828, liknande den som ny kröner kyrkans torn sedan återuppbyggnaden efter branden. Kyrkan gick igenom en stor reparation 1906 och fick påföljande år glasmålningar i fönstren. Den 18 december 1927 härjades kyrkan av en förödande brand, efter vilken endast murarna fanns kvar. En del inventarier kunde dock räddas. Kyrkan byggdes upp och återinvigdes på Allhelgonadagen den 2 november 1930.´Den senaste renoveringen av kyrkan skedde under 1979. Koret fick ett ökat djup på 175 cm, bänkarna flyttades isär, sågades av och fick lägre sitthöjd. Hela kyrkan målades invändigt. Taket målades blått och bänkgavlarna fick en annorlunda och ljusare kulör än tidigare. 1989 byggdes kyrkan till på norra sidan och fick då brudkammaren med kapprum och toalett samt ett arbetsrum för vaktmästaren.

Av säkerhetsskäl är maxantalet 414 personer som får vistas i kyrkan samtidigt. Varav 300 sittplatser. 
Ljusbäraren
Att tända ljus i ljusbäraren har blivit en fin tradition i vår kyrka. Den symboliska handlingen ger möjlighet till åminnelse och andakt.

Besök gärna http://www.kyrkokartan.se/
På denna webbplats kan du se mer bilder och betygsätta kyrkorna.
Brudkammaren
Brudkammaren är möblerad i Karl-Johan stil.
Här finns inbyggt värdeskåp som även har glasdörrar så att kyrkans vackra silverföremål kan beses.
Tavlan på norra väggen är målad och skänkt av Grums-konstnären Olle Eriksson. Den gamla offerkistan med två myntöppningar är från 1845. Den blev ommålad  1959. Brudkammaren används för samling före dop, vigsel och begravning.
Sakristian
Dörren in till sakristian är av ek och är från 1600 talet. Den stickbågiga ytterdörren är från 1865.
Sakristian renoverades 1991 och fick då en ny inredning med altare och skåp för kyrkans skrudar och övriga textilier. Freskomålningarna i fönstret har utförts av professor Simon Sörman och är från 1952.
Predikstolen
Predikstolen tillkom 1706 tillverkad av mäster Nils Falk. Den förstördes vid branden, men figurer, kolonner och nedhängande ornament räddades. En ny predikstol byggdes, lik den förra, varvid de bevarade delarna insattes på ursprunglig plats. Kopior av det som gått förlorat utfördes av Olof Eriksson i Taserud. Han har alltså tillverkat samtliga figurer i predikstolstaket. De snidade bilderna på predikstolen föreställer Kristus och evangelisterna. Ängeln med timglaset är sedan 1700-talet och utförd av träsnidare Isak Schullström.

Kororgeln
Kororgeln, med sex stämmor, har byggts av Smedmans orgelbyggeri och finansierades till största delen genom gåvor till kyrkans minnesfond. Den invigdes på Tacksägelsedagen den 9 oktober 1994.
Vapensköldar
På södra väggen hänger ett huvudbanér i snidat trä. Det är ett minnesmärke över Carl Uggla från Hammarsten. Huvudbaneret på norra långsidan är också snidat i trä och är ett begravningsvapen över Friedrich Cremer från Long. I koret hänger på södra sidan en mindre sköld, ”sköldmärke”, över samma släkt. Den mindre minnesskölden på norra sidan, över dörren till sakristian, har tillkommit över J.G. Linroth från Long.
Ljuskronorna
Ljuskronorna av mässing framme i koret är från 1600-talet. Ljuskronan av glas i kyrkans mitt har hängt i Longs slott och skänktes 1840 till kyrkan av slottets ägare Carl Gustaf Löwenhielm. Ljuskronan längst bak i kyrkan är från 1952.
Läktaren
På läktaren finns kyrkorgeln, med 14 stämmor. Den är byggd 1930 av orgelbyggare Herman Nordfors. Skulpturerna på orgelfasaden är utförda av Olof Eriksson i Taserud.

Dop platsen
Dopfunten är kyrkans äldsta klenod vars fot är från 1100-talet. Överdelen (cuppan) är från 1200-talet. Dopskålen är av drivet tenn, komponerad av Oscar Jonsson och skänkt till kyrkan 1930. Dopängeln till vänster om dopfunten är av förgyllt trä och tillverkad 1740, tro-ligen av Isak Schullström. Målningen i fönstret utfördes 1952 av professor Simon Sörman. Antependiet i finvävnadsteknik är förfärdigat av konstnär Ethel Halvard Andersson och skänkt till kyrkan 1955.
En rundvandring i kyrkan

Vapenhuset
Gravstenen på norra väggen är sedan 1500-talet och rest över Lasse Botwedsson den yngre från Agnhammar. Stenen är i renässansstil. Den låg fram till 1883 i koret och är nött av många steg. Vapenhuset renoverades 1994 och fick då panelen på väggarna och glasmontern. Trappan till vänster leder till kyrkans torn som har två kyrkklockor. Kyrkans ursprungliga klockor smälte vid branden 1927, i den nuvarande storklockan är ingjuten malm från en av dessa klockor. De nya klockorna kallade till gudstjänst redan 1:a söndagen i Advent 1928.
Foto: Okänd