Foto: Carina Libeck

Gravrätt

När de anhöriga valt en gravplats, ska de bland sig utse en eller flera personer som ansvarar för graven. Gravrättsinnehavaren bestämmer vem/vilka som får gravsättas i graven och ansvarar för dess skötsel.

I ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas. Det finns alltid möjlighet att mot avgift uppdra åt kyrkogårdsförvaltningen att sköta graven.

Att överlåta en gravrätt
Till grav med gravrätt ska det alltid finnas levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Det nya gravrättsinnehavet ska registreras hos kyrkogårdsförvaltningen.

Att återlämna en gravrätt
En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till kyrkogårdsförvaltningen, som ser till att graven "fredas" i 25 år efter den senaste gravsättningen.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

• bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen.

• bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet.

• bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

• få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång.

• återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.
 

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

• hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

• iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och

beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

• före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten.

• anmäla ny gravrättsinnehavare.

Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.

Vi söker gravrättsinnehavare
Många gravar saknar gravrättsinnehavare. Vi vill få så många gravrättsinnehavare som möjligt. Har du ansvar för en grav men osäker om du är registrerad som gravrättsinnehavare? Kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

Grums kyrkogårdsförvaltning
Hammarsten 25, 664 91 Grums
grums.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöks och telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Telefon 0555-43950 

 

Personal
Christer Skog
Kyrkogårds- och fastighetschef
0555-43951

Slavica Ericsson
Assistent
0555-43961