Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Eds kyrkogård

Kyrkogården i Ed är samtida med den nuvarande kyrkan som tog i bruk 1788. Kyrkogården har utvidgats i flera etapper som alla har följt områdets speciella topografi. Detta har fått till följd att kyrkogården har en speciell karaktär med sin stora nivåskillnad. De äldsta delarna är högt belägna med utsikt över Kyrkbysjön medan de nyare och lägre områdena smälter in i det omgivande odlingslandskapet. På de stora öppna ytorna finns också ett stenkors och en katafalk för utomhusbegravningar. Eds kyrkogård har även ett område avsett för muslimska gravsättningar.

Runt hela kyrkogården löper en stenmur och även inne på området finns flera murar bevarade. På de äldre delarna finns stora träd av lind och lönn medan häckarna är av avenbok, måbär och oxbär.  Vid de senare utvidgningarna kom även tall, cypress, rönn och asp in i området.