Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Avgiften går till Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet med undantag för Tranås och Stockholm. För begravningsavgiften får man tillgång till kyrkogård, en lokal att ha begravningen i med mera, se nedan. Detta gäller oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte.

En missuppfattning är att avgiften skulle vara direkt kopplad till en enskild persons begravning, så är det inte. Avgiften ska täcka de kostnader som begravningsverksamheten för med sig.

Detta ingår i begravningsavgiften:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
  •  transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • kostnader för maskiner och byggnader som tillhör verksamheten

Ovan uppräknade tjänster ska också kunna tillhandahållas av annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd och kostnaden belastar inte dödsboet utan regleras mellan huvudmännen.

Begravningsavgiften är fr o m den 1 januari 2017 lika i hela landet där Svenska kyrkan är huvudman, 0:296 kronor per skattekrona.

Verksamheten regleras av begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147). De beslut som fattas med stöd av begravningslagen i enskilda ärenden är möjliga att överklaga till länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt.

Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår, via församlingsavgiften, också:

  • Kyrka och vaktmästare
  • Präst och musiker
  • Processionsbärning vid kistbegravning (ingår i begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning).

Kyrkoavgiften i Grums är 1:22 kronor per skattekrona.