Församlingsinstruktionen

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Gal. 3:28

Församlingsinstruktionen för Grödinge församling är det dokument som i ord beskriver hur församlingen arbetar och vill arbeta. Här beskrivs hur anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare i Grödinge församling tänker kring uppdraget att vara en kyrka där andlighet och omsorgen om människan är målsättningen.

Genom att använda sig av församlingsinstruktionen som ett levande dokument i kyrkoråd och på personalsamlingar, samt kontinuerligt ta in kunskap om lokalsamhället, kan församlingen förbättra verksamheter och prioritera om vid behov.

 

Vart tredje år revideras församlingsinstruktionen, för att den hela tiden ska vara aktuell. Samtidigt är den tänkt som ett redskap 10 – 20 år framåt i tiden. Församlingsinstruktionen ska användas regelbundet i kyrkoråd och bland personal. Genom det finns en beredskap med riktlinjer när större förändringar sker i församlingen.