Begravningsombud

Begravningsombudet har statens uppdrag att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som gäller begravningsverksamheten.

Vad innebär detta uppdrag?

Alla som är skattskyldiga betalar en begravningsavgift. Denna avgift ska täcka kostnaderna för begravningsverksamheten i Sverige. Svenska kyrkan har av staten fått uppdraget att sköta detta. För att kontrollera att pengarna från begravningsavgiften endast används till denna verksamhet, utser staten ett begravningsombud. Begravningsombuden ska ha tillgång till samtliga handlingar för begravningsverksamheten. Ombuden har också rätt att delta vid huvudmännens sammanträden som rör begravningsverksamheten.

Begravningsombud ska:

  • granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till övrig verksamhet
  • granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet
  • meddela Kammarkollegiet om de tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift
  • samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen utsett
  • varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret

Vem utser begravningsombudet?

Länsstyrelsen utser begravningsombudet på förslag från Botkyrka kommun.

Begravningsombud i Botkyrka (Grödinge och Botkyrka församling) är:

Margareta Wijkström

Kontaktuppgifter

wijkstrom.margareta@gmail.com
072-229 24 00