Meny

Gudstjänst i hemmet

Du kan fira gudstjänst hemifrån genom att koppla upp dig via Zoom på söndagar kl. 18.00, grekisk tid. Inloggningsuppgifter: https://zoom.us/j/97263471684 Meeting ID: 972 6347 1684

Inloggningsuppgifter om du vill vara med via Zoom: 

https://zoom.us/j/97263471684

Meeting ID: 972 6347 1684

Mässa         

Psalm

 Inledningsord och Överlåtelsebön

 Präst: Du som har skapat världen och allt den rymmer, du som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte.

 Alla: Men du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig.

 Präst: Ljuset påminner om dopet och Jesus som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

 Alla: Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

Herre, förbarma dig, Kriste förbarma dig, Herre förbarma dig. Kyrkie Eleison, Christe Eleison, Kyrkie Eleison.

 Dagens bön

* Evangelium  (vi står upp)

 Läsare: Så lyder det heliga evangeliet.
Alla:      Lovad vare du, Kristus.

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

 Predikan/betraktelse

 * Trosbekännelsen               

(du kan använda vilket språk eller översättning du vill)

 Alla: Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

         Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

        Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Bön om förlåtelse

 Alla: Gud, jag är delaktig i världens synd,
        och bekänner nu inför dig den synd jag bär ansvar för.
        Förlåt mig. I Jesu Kristi namn.

Förlåtelseord

 Präst: Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Alla:    Amen.

Tackbön

 Alla:    Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig
           alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din      förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek.           Amen.

 Kyrkans förbön   

(Tyst bön till att börja med. Tänd ett ljus, om du vill                                det. Efter en stund ber någon högt och församlingen                              svarar med dessa ord eller en sång)

 Bedjare: Herre, hör vår bön

Alla:        Gud, var med oss alla.

Psalm

 Nattvardsbönen


Präst: (ber nattvardsbönen…)

 Den natt då han blev förrådd tog ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

 Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse

 Stort är trons mysterium!

Alla: Din död förkunnar vi, Herre,
        din uppståndelse bekänner vi
        till dess du kommer åter i härlighet.

Präst: (fortsätter att be nattvardsbönen…)

 Herrens bön          

(du kan be med vilket språk eller översättning du vill)

 Alla: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.


Brödsbrytelsen

 Präst: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
Alla:    Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.

 O Guds Lamm

 O Guds Lamm, du möter oss i bröd och vin, helar oss och ger oss av din frid.

 Måltiden

 Bön efter Måltiden

 * Psalm (vi står upp)

 Välsignelsen

Meddelanden och Sändningsord

 

Präst: Låt oss gå i frid,
Alla:    i vår Herres Jesu Kristi namn.


Kyrkkaffe