Foto: Stina Svantesson

Sal kyrka

"Den första kyrkan i Sals socken byggdes på 1100-talet, en liten tornlös byggnad med rakt avslutat kor i öster. Den var uppförd i sandsten. Den nuvarande kyrkan är en om- och tillbyggnad av denna kyrka, utförd på 1880-talet. De stora fönstren med tegelbågar har romansk utformning, liksom rosettfönstret på tornets västra sida, medan den kopparklädda tornspiran är utförd i nygotisk stil.

Hösten 1952 genomfördes om omfattande restaurering då bland annat sakristian byggdes till.

Predikstolen, kyrkans vackraste inredningsdetalj, är kvar från den äldre kyrkan och har troligen tillkommit på 1600-talet. Krönet till altaruppsatsen är sannolikt en rest av den altarbyggnad som skänktes till kyrkan vid julen 1687.

Märkliga inventarier är en kristustorso av skulpterad ek, en kvinnlig helgonbild (nu deponerad till Västergötlands museum i Skara), en bibel från 1618 och en nattvardskalk från 1658. Orgeln byggdes 1913 av Herman Nordfors i Lidköping och renoverades 1973.

Utanför kyrkogårdsmurens södra sida står en runsten från 1000-talet."

Texten är hämtad från "Våra kyrkor", Klarkullens förlag AB, ISBN 9-971561-08

1 markerar Sal kyrka Foto: skärmklipp enrio