Personuppgiftsbehandling (GDPR)

Svenska kyrkan, Grästorps pastorats rutiner och tillämpning kring personuppgiftshantering

Så hanteras personuppgifter av Svenska kyrkan, Grästorps pastorat

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Grästorps pastorat tar därför ansvar för att skydda din integritet. Detta innebär i korthet:

Personuppgifter kommer endast att sparas så länge som det är relevant
Du kan när som helst begära ett utdrag över var dina personuppgifter finns med
Du kan begära att dina uppgifter ”glöms bort” i listor
Dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och endast av anställd personal
·          

Medlemmar i Svenska kyrkan
Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet (samtycke kommer ej att samlas in då avtalsregeln är laglig grund till behandlingen av dina personuppgifter) mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).
Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.
De första 12 åren kommer vi även att skicka inbjudningar till barngrupper till er. När ditt barn fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska Kyrkan.
Till medlemmar i årskurs 7 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.
Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. När du via vår webbplats eller skriftligen fyller i ett formulär ber Grästorps pastorat dig att lämna vissa personuppgifter, exempelvis;  ditt namn – mejladress  - telefonnummer  - personnummer
Grästorps pastorat kommer att behandla dessa uppgifter för att vår personal ska kunna kontakta dig och kunna genomföra bokningar/förfrågningar/medlemskap/anmälningar med mera.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
Grästorps pastorat kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon utomstående utan ditt samtycke. Endast anställd personal kommer att ha tillgång till uppgifterna. Grästorps pastorat har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.
I de fall vi anlitar externa tjänster så som tekniska lösningar vad det gäller lagring upprättas ett personuppgiftsbiträdes-avtal. Detta avtal reglerar de åtaganden som varje biträde måste följa och på så sätt säkras hanteringen av dina personuppgifter.
Grästorps pastorat kommer att spara dina personuppgifter till dess att det inte finns relevans att spara personuppgifterna för givet ärende och då raderas uppgifterna.
Svenska kyrkan är under lag bunden till offentlighetsprincipen, vilken är överordnad GDPR och kan leda till att vi måste lämna ut uppgifter enligt laglig föreskrift. I dessa fall görs alltid en bedömning innan uppgifter lämnas ut.

Dina rättigheter
Grästorps pastorat, Tengenevägen 1, 467 30 GRÄSTORP (”Grästorps pastorat” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag.
Du har rätt att höra av dig till Grästorps pastorat och få ett utdrag över vilka uppgifter som finns om dig, under förutsättning att identiteten kan bevisas.  Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och dina personuppgifter raderas då från den aktuella listan. Detta görs till exepeditionen och under förutsättning att identiteten kan bevisas.
I alla ärenden där man begär utdrag, ändringar eller radering av sina personuppgifter skall man i första hand komma in personligen till expeditionen och lämna in sin begäran skriftligt (så att det tydligt framgår vad begäran gäller) samt legitimera sig. I andra hand skickar man (eftersom alla av olika skäl inte kan komma) in sin begäran skriftligt och bifogar ett personbevis varefter vi skickar uppgifterna till folkbokföringsadressen.
Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge dessa synpunkter till Datainspektionen.

Dataskyddsombud: InTechrity
Kontakt: Erika Malmberg
Tel. 072- 549 64 34
dataskyddsombud@intrechrity.se