Begravningsavgiften

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte så betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift. Orsaken är att Svenska kyrkan har ansvar för i stort sett all begravningsverksamhet. Ansvaret innebär att Svenska kyrkan ska ordna så att alla människor som avlider i Sverige får tillgång till en begravningsplats. Svenska kyrkan ska också ha lämpliga lokaler och begravningsplatser för människor av annan religionstillhörighet.

Hur bestäms avgiftens storlek?
Den varierar ofta med antalet personer som bor i församlingen samt hur högt skatteunderlag som ligger till grund för avgiften. Detta påverkar antalet begravningsplatser som i sin tur påverkar kostnader för anläggningar, maskiner och personal.

Vad går avgiften till?
Avgiften är inte kopplad till en enskild persons begravning. Den ska täcka de kostnader som begravningsverksamheten för med sig, till exempel se till att det finns begravningsplatser och att de sköts och att det finns lokaler för begravningsceremonier.

I begravningsavgiften ingår:
Gravplats
Gravsättning
Transport av kistan från bisättningslokal till ceremonilokal, till krematorium och till begravningsplats inom förvaltingsområdet.
Lokal för förvaring av stoft och aska.
Lokal för ceremoni utan religiösa symboler
Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriska gravar.
Kremation om så är önskat.

Dödsboet betalar blandannat för:
Kista och svepning
Dekoration och blommor
Annonser
Minnesstund

Gravskötsel
Kostnad för skötsel av gravplatsen ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Man kan välja att sköta gravplatsen själv eller köpa skötseln av kyrkogårdsförvaltningen.