Om gravrättsinnehavaren avlidit

När en gravrättsinnehavare avlidit går gravrätten över till någon som skriftligt

förordnats av gravrättsinnehavaren. Finns inget sådant förordnande

bestämmer den avlidnes efterlevande make och arvingar till vem eller

vilka av dem som gravrätten skall gå över.

Den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo skall inom sex månader

från dödsfallet till upplåtaren/kyrkogårdsförvaltningen anmäla

  •  till vem eller vilka gravrätten gått över, eller
     
  •  att det inte finns någon som gravrätten har gått över till.