Foto: Annikki Rajala

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrätten får bara utövas av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten. Att utöva gravrätten innebär enligt begravningslagen bl a:

  •  att bestämma vilka som skall gravsättas i gravplatsen.
  •  att bestämma om gravanordningens utseende och beskaffenhet.
  •  att bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  •  att överlåta gravrätten till annan person eller återlämna den till
     kyrkogårdsförvaltningen.
  •  att ha rätt att innan gravrättstiden löper ut hos kyrkogårdsförvaltningen
     anmäla att han vill få upplåtelsen förnyad.

Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och

värdigt skick.

OBS! att gravrättsinnehavare ansvarar själv för att gräset runt och mellan

gravstenarna klipps. Förvaltningen sköter begravningsplatsens allmänna

ytor.