Foto: Annikki Rajala

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Gravrätten får bara utövas av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten. 

Att vara gravrättsinnehavare medför rättigheter och skyldigheter. Dessa framgår av begravningslagen och består bl.a. av följande:

  •  Bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen.
  •  Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet (gäller inte vid begränsad gravrätt*).
  • Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt (gäller inte vid begränsad gravrätt*).
  •  Få gravrätten förnyad under vissa villkor under förutsättning att en anmälan om förnyelse görs innan tiden för gravrätten går ut.
  •  Återlämna gravplatsen till upplåtaren (församlingen).
  • Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick (gäller inte vid begränsad gravrätt*).
  • Iaktta upplåtarens bestämmelser när det gäller gravanordningars utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  • Anmäla ny gravrättsinnehavare.

* Enligt 7 kap. 8 § begravningslagen får en gravrätt upplåtas med begränsningar som avser bestämmande över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Vid upplåtelse av en begränsad gravrätt ska upplåtaren ha ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Askgravar upplåts med begränsad gravrätt.

OBS! Gravrättsinnehavare ansvarar själv för att gräset runt och mellan
gravstenarna klipps, men tjänsten kan även köpas av förvaltningen. Förvaltningen sköter begravningsplatsens allmänna ytor.