Gravplatser

Kistgrav

En kistgrav upplåts normalt för två kistor om inte annat blir överenskommet vid upplåtelse av gravplatsen. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor.

Enkelgrav

En kistgrav som upplåts för en kista. I en enkelgrav kan även beredas plats för urnor.

Urngrav

En urngravplats är avsedd för en eller flera urnor.

Askgrav

Upplåts normalt för två urnor. Namnplattan anskaffas av kyrkans personal till självkostnadspris och bekostas av gravrättsinnehavaren.
Askgravplats                                   4000 kr/urna
Askgravskylt                                   2000 kr inkl montering

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för vidare information om ordningsregler.

Minneslund

Det är en helt anonym begravningsform där man inte han någon egen gravplats och ingen gravsten eller annan gravvård att sätta upp. I stället finns ett gemensamt utrymme att placera lösa blommor eller gravljus av engångskaraktär.

Anhöriga får ingen kännedom om var askan är nedsatt eftersom gravsättning i minneslunden alltid sker utan anhörigas närvaro.