Begravningsavgiften

Begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller

alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund; Svenska kyrkan eller annat.

Begravningsavgiften är en uppbörd (skatt) som administreras av

Riksskatteverket. Det är en årlig avgift som skall täcka kostnaderna för

begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhet är alla de olika åtgärder som har direkt

samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Där ingår att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser, att ta emot

stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering samt

kunna tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan religiösa

symboler.

Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som

behövs för verksamheten.

Inte minst att anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser.

OBS! Detta gäller inte skötsel av enskild grav.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla;

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid
  av 25 år,
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och
  iordningställande av en öppnad grav,
   
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet tills
  dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för
  gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten
  beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
   
 • Kremering,
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet samt
 • Lokal for begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Dessa tjänster har vi också rätt att få utan kostnad i en annan församling än den där vi är folkbokförda. Vi får välja kyrkogård "om tillgången på gravplatsmark medger det" står det i begravningslagen.

Gravplats eller motsvarande är kistgrav, urngrav eller plats i minneslund och asklund, eller en plats i ett kolumbarium, nisch i vägg inomhus, eller en nisch i en urnmur utomhus.