Foto: Mattias Wahlgren

Torsdag 3 maj

Årets förnyare i Svenska kyrkan 2017, Kent Wisti, undrar under förmiddagens seminarium hur kyrkan ska höras i mediebruset.

Eftermiddagens pass börjar 13.30 och då med:

Kyrkans framtid (A)

13.30-15.00
Fördjupning av förmiddagens seminarium. Hur använder vi nya språk och hur når vi ut på nya arenor? Vad menar vi med mission i Sverige? Vad måste till om kyrkan ska ha en framtid i vårt land – som sägs vara det mest sekulariserade i världen? Eller är det bäst för evangeliet om kyrkan somnar in?
Kent Wisti, präst, bildkonstnär, satiriker

Det interaktiva kyrkorummet (B)

13.30-15.00
Domkyrkan vill vara ett Guds hus – för evigheten och samtidigt ett folkets hus – här och nu. Trots en anrik historia så är Sankta Marias viktigaste tid nu. Att vissa samtidskonst kan fungera som ett kliv närmare sin lokala kontext och tidens strömningar. Vi talar om våra kyrkorum som inbjuder till interaktivitet.
Seminariet hålls i domkyrkan.

Maxantal: 20 personer

Mats Hermansson, domprost

Effata - Öppna dig (C)

13.30-15.00
Presentation av processutbildning för arbetsplatser som utgår från de sju diskrimineringsgrunderna och ger verktyg för att ta fram aktiva åtgärder för likabehandling. Likabehandlingsarbetet handlar om att förändra normer, strukturer och arbetssätt så att allas kompetens och fallenhet tas tillvara. Passar för församlingens medarbetarlag.

Arrangör: Västerås pastorat

Lotta Lirkas och Karin Sveland Ludvigson, Likabehandligsstrateger, Stiftsgården Rättvik

Processmodell Regnbågsnyckeln (D)

13.30 – 15.00
Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att aktivt arbeta för mångfald och öppenhet. Ett seminarium där du får veta lite mer om hur arbetet är uppbyggt och hur det fungerar, tillsammans med processledare i Regnbågsnyckeln.

Modellen ägs av Sensus och EKHO.

Ulrika Jonsson, enhetschef

Styrning och ledning  - Kyrkoråd och kyrkoherde (E)

13.30-15.00
Hur ser gränssnittet ut mellan kyrkorådets och kyrkoherdens uppdrag? Vem bestämmer vad och hur tydliggör vi ansvarsfördelningen i arbetsordning och delegationsordning? Om skillnaden mellan förtroendeuppdrag och vigningstjänst, styrning och ledning.
Pär Åkerström, utredare/projektledare och Mari Burell, förhandlare/rådgivare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Låt barnen komma till mig-om barnrätt, vuxennorm och maktförskjutning (F)

Kl 13.30 – 15.00

Vad är vuxennorm och hur får den genomslag i kyrkan och församling? Hur kan vi utmana vuxennormen och göra barn till subjekt med egna rättigheter?
Med avstamp i Barnkonventionen och genom praktiska övningar hittar vi vägar fram för att få syn på maktstrukturer och öka barnets delaktighet i utformandet av församlingsliv och kyrka.

Workshopen leds av Sara Björk, präst och verksamhetsutvecklare på Sensus Stockholm Gotland

Svenska kyrkans internationella arbete – vad är det för något egentligen? (G)

13.30–15.00

Vi får en bild av Svenska kyrkans internationella arbete och exemplifierar med föreläsarens egna erfarenheter från insatser och projekt i Latinamerika och Asien. Är det kanske så att förhållningssättet från vårt humanitära arbete i kris- och katastrofområden går att plocka upp i församlingsarbetet på lokal nivå i Sverige?

Workshopen leds av Nicklas Fahlgren, Svenska kyrkans internationella arbete.