Lördag 25 maj

Valbara seminarier lördag.

L 1. Den världsvida kyrkan i Sverige (2,5 tim)
Många av de kristna i Sverige har vuxit upp i andra delar av världen. Vissa hittar ett andligt
hem i Svenska kyrkan, andra finns kvar i sin kyrkotradition från hemlandet eller i nyare
etablerade samfund. Hur kan vi lära känna varandra och arbeta för kulturell rikedom och
integration i våra kyrkor och i våra lokalsamhällen? I det här seminariet får vi lära känna det
europeiska projektet MIRACLE - metoder för integration genom religion, aktivering, kulturellt
lärande och erfarenhetsutbyte och pröva olika metoder för att bearbeta frågor om vad en
öppen kyrka är och hur vi kan välkomna varandra och samarbeta. Medverkande: Jonathan
Alexander, församlingspedagog, Kristina Hellqvist från kyrkokansliet m fl.

L 2. Livsmod och andlighet (1,5 tim)
Hur förmår vi att ta våra barns frågor och tankar på allvar? Ulrica Stigberg, präst i Fryshuset
sedan 15 år tillbaka utmanar och inspirerar utifrån WHO:s kriterium för existentiell hälsa;
helhet, hopp, harmoni, förundran över livet, mening, personlig tro, andlig kontakt och andlig
styrka. Ulrica Stigberg hjälper oss att reflektera över våra möten både med egna barn och
med barn som vi möter som församlingsanställda.

L 3. Religionsfrihet (1,5 tim)
Rätten till att få utöva sin religion är en universell mänsklig rättighet. Det är också en omdiskuterad rättighet som ofta står i centrum för debatt kring skolavslutningar i kyrkan, moskébyggen, religiös klädsel m.m. Seminariet ger möjlighet till intressanta perspektiv och ökad kunskap kring en mänsklig rättighet som vi möter i vår vardag.
Medverkande: Jenny Jansson Pierce, Fonden för
mänskliga rättigheter, Helene Egnell, Centrum för
religionsdialog och Yasin Ahmed, Sensus studieförbund.

L 4. Den som bär (1,5 tim)
Den som bär är en samling nya sånger som med ett
poetiskt språk och musik i en svängig tradition berör
livsfrågor och andliga frågor på ett sätt som inkluderar
både den som är väl förtrogen med kristen tro och den
som står på kyrkans tröskel. Texterna är skrivna av Åsa
Hagberg.
Tillsammans med kompositören Nadja Eriksson,
Sensus studieförbund, och några ungdomar sjunger vi
tillsammans, unisont och med enkla stämmor.

L 5. Katekumenatet – Vuxen väg till tro (1,5 tim)
Katekumenatet är en möjlighet för församlingar att möta människor som söker. Sökande kan
handla om att få formulera sin tro men också om att hitta en gemenskap och ett sammanhang.
Katekumenatet har djupa rötter i kyrkans tradition, som den tidiga dopundervisningen,
Vägen och vandringen är tidiga bilder för vad tro och lärjungaskap handlar om. Med den lilla
gruppens processpedagogik och en teologi som handlar om att var och en som knackar på
kyrkans port är en gåva till församlingen vill vi genom metoder och övningar ge en bild av hur
katekumenatet kan fungera i församlingen.

L 6. Agera för rättvisa! (2 tim)
Detta seminarium vänder sig till dig som vill arbeta ideellt, stärka det internationella arbetet
i Svenska kyrkan och påverka beslutsfattare. Få kunskap om hur du kan bidra till ett lokalt
församlingsarbete för global rättvisa tillsammans med Svenska kyrkans Ageravolontärer. Är
du mellan 18 och 30 år kanske du själv vill ansöka om att bli utbildad till Ageravolontär efter
det här seminariet. Medverkande: Två Ageravolontärer.

L 7. Förändringsarbete – ett seminarium med både teori och praktik som
utgångspunkt (3,5 tim)
- Hur vi gör för att skapa förutsättning för att förändringen ska bli bra, vad är viktigt att tänka
på vid indelningsändringar
- Att hitta varandra - och framtiden
Indelningsändring, ändrad intern organisation, nytt lönesystem, nytt arbetssätt - några
exempel på förändringar. I seminariet går vi igenom vad som är viktigt och nödvändigt att ta
hänsyn till för att förändringen ska leda till det som är syftet – kyrkoordning, arbetsrätt och
vad som är viktigt att tänka på i förändringsprocessen för att skapa lust och vilja att förändra
och förändras.
Hur går det till i praktiken - hur arbetar man för att behålla närhet och gemenskap när
krympande resurser nödvändiggör större enheter? På norra Gotland har under det senaste
året bedrivits ett spännande arbete för att på sikt säkerställa kyrkans liv i det lokala. Man
har arbetat för att sammanlägga flera pastorat till ett. Hur har processen sett ut? Vilka
glädjeämnen och vilken oro har man mött under resans gång? Vad säger anställda och
förtroendevalda inför genomgripande förändringar?
Eva Linér, chef på arbetsgivarenheten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och
Thomas Wärfman, stiftsdirektor, Stockholms stift, delar med sig av vad som är viktigt att
tänka på. Ragnar Svenserud, prost, Christer Hedlund och Peder Fohlin, förtroendevalda från
församlingar på norra Gotland, berättar hur de gjorde i praktiken.

F 8. Gud gör ingenting utan människor (1,5 tim)
Den kristna tron bygger på att Gud visar sig i världen och kommer till jorden i en människas
skepnad. Gud behöver människor för att visa sin närvaro på jorden. Vad betyder det för
vår syn på vad en församling är? Vem är församling? Vem är medarbetare? Frågor som är
centrala för Ideellt forum i Svenska kyrkan och i En bok om medarbetarskap. Lär känna dessa
båda när du tillsammans med Gunilla Lindén, präst, och JanOlof Nordström, samordnare på
Ideellt forum, reflekterar kring medarbetarskap, inkarnation och församlingssyn.