Vigsel

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Det finns en grundritual

Ordningen nedan är en grundritual.  Vid P läser prästen. Vid F läser alla (församlingen) tillsammans. NN står för namnen/namnet.

KLOCKRINGNING

Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning eller inledande musik.

MUSIK


SAMLINGSORD

PSALM

LOVPRISNING

INLEDNINGSORD

P Äktenskapets mening är att ta emot och ge vidare
den kärlek som är av Gud.
Att ingå äktenskap är att säga ja till varandra,
till kärleken som gåva och uppgift,
och att tillsammans bidra till ett gott samhälle.
Att leva som makar/man och hustru
är att leva i tillit och ömsesidig respekt
i ljusa och mörka dagar.
Det är att visa varandra trohet och omsorg,
gemensamt ansvara för hem och barn/ert hem,
och möta framtiden tillsammans i kraft av Guds nåd.

eller

 

P Äktenskapet välsignas av Gud,

himmelens och jordens skapare.
Kärleken är Guds gåva att ta emot och ge vidare.
Det är er uppgift att i glädje och sorg älska varandra,
visa förtroende och ömsesidig respekt,
tillsammans ansvara för hem och barn/ert hem
och troget finnas vid varandras sida.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Ordet och sakramenten.
Låt Guds nåd och frid bevara er nu och alltid.

eller

P Kärleken är en gåva från Gud.
Ni (NN och NN)
har fått ta emot denna gåva i kärleken till varandra.
När ni ingår äktenskap
säger ni ja till er vilja att höra samman i livet,
i ljusa och mörka dagar.
Att leva som makar/man och hustru
är att visa varandra omsorg,
gemensamt ansvara för hem och familj och barn.
och tillsammans bidra till ett gott samhälle.

Ni får troget stå vid varandras sida
och ta emot Guds gåva dag för dag.
Låt Gud bära er med sin kraft och nåd,
nu och alltid.

BIBELLÄSNING

Något eller några av de föreslagna bibelorden ska läsas. Andra bibelord kan också förekomma. Kan läsas av präst eller annan.

Prästen kan säga:

Låt oss höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.
Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna
till man och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
De är inte längre två utan ett.
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.
matt 19:4–6

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.
De skall härska över havets fiskar,
himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur
och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem.
1 mos 1:26–28

Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst –
endast döden skall skilja oss åt.
rut 1:16–17

Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed, ty han
älskade honom lika högt som sitt eget liv. När han gått reste sig David
från sitt gömställe vid kullen och föll ner med ansiktet mot jorden och
hälsade Jonatan tre gånger. De kysste varandra under tårar, och till slut
grät David våldsamt. Då sade Jonatan till honom: ”Farväl. Vi båda har
svurit varandra en ed i Herrens namn: Herren skall vaka över förbundet
mellan mig och dig och mellan våra efterkommande för all framtid.”
1 sam 20:17, 41–42

Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
höga v 8:6–7

Er kärlek skall vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
rom 12:9–10

Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
1 Kor 13:4f

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
1 kor 13:4–7, 13

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
gal 6:2

VIGSELTAL

Vigseltal är ett fast moment och kan hållas här, efter Tillkännagivandet,
före alternativt efter Välsignelsen.

PSALM/MUSIK

* FRÅGORNA


Prästen ställer frågorna till vigselparet en och en. Vigselparet ger var och en till känna sitt ja.
P Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/maka/man/make och älska henne/honom i nöd och lust?

Svar: Ja.

P Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din man/make/hustru/maka  och älska honom/henne i nöd och lust?

Svar: Ja.

* BÖN ÖVER RINGEN/RINGARNA

Prästen får ringen/ringarna. Efter bönen återlämnar prästen ringen/ ringarna till vigselparet.

P Livets Gud,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt denna ring/dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus (, vår Herre).
Amen. 

* LÖFTEN OCH RINGVÄXLINGEN

Löften sägs av vigselparet en och en. De kan formuleras fritt i samråd med prästen. Löftena ska uttrycka parets vilja att leva i trohet och att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

Prästen kan säga:
Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)

eller

Prästen kan förestava följande löften.

Jag, NN, tar dig, NN,
nu till min hustru/maka/man/make,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)

Ringväxling äger rum.

* TILLKÄNNAGIVANDET

P Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu makar/man och hustru.
Era löften om ömsesidig kärlek och trohet
påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva.
Må Guds välsignelse
omsluta er nu och alltid.
Amen.

VIGSELTAL

Vigseltal är ett fast moment som kan hållas här, efter Bibelläsning, före alternativt efter Välsignelsen.

PSALM/MUSIK

FÖRBÖN


Vigselparet kan knäfalla. Någon av de föreslagna förbönerna eller annan förbön kan användas.

P/L Kärlekens Gud,
vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap.
Tack för den kärlek de har funnit hos varandra
och det liv de har tillsammans.
Tack för det stöd de får ge och ta emot.
Hjälp dem att förlåta varandra,
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
I Jesu namn.
Amen.

eller

P/L Gud, du som är kärlek och liv,
tack för nyfikenhet och förälskelse,
för kärlek och fördjupad samhörighet.
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap.
Hjälp dem att dela lust och längtan
och leva i ömsesidig trohet och respekt.
(Var med dem i deras omsorg om barnen.)

Sänd dem till andra som behöver omtanke och stöd.
Låt deras gemenskap
ge dem kraft att bidra till ett gott samhälle.
Låt dem i allt leva i tro på dig.
I Jesu namn.
F Amen.

 eller

P/L Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud,
himmelens och jordens skapare,
du som, när du skapade allt,
skapade oss till din avbild.
Du gav oss nåd
att vara förvaltare över allt skapat
efter din kärleks beslut.
O Gud, se i nåd till NN och NN/dem
som står inför dig
och ber att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid,
i ömsesidig trohet,
gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft
(och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp),
och ge dem efter detta livet en evig salighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
F Amen.

 HERRENS BÖN
F Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

PSALM/MUSIK


VIGSELTAL

Vigseltal är ett fast moment som kan hållas här alternativt efter Välsignelsen eller tidigare i gudstjänsten, efter Bibelläsning eller efter Tillkännagivandet.

VÄLSIGNELSEN

PSALM

MUSIK


Procession kan förekomma. Vigselparet kan stå kvar under musiken och gå ut under klockringning.

Inspiration till musik


I listan nedan kan du få inspiration till sång och musik i samband med vigsel och bröllop. För att lyssna på listorna måste du ha ett konto registrerat på Spotify.

Prata med kyrkomusikern om vilka musikaliska önskemål ni har för er vigsel. I Svenska kyrkan använder vi i första hand levande musik, och din kyrkomusiker kan både komma med förslag på musik och framföra den under vigseln.

I andra hand kan det förekomma uppspelad musik. Av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda Spotify för att spela upp musiken i kyrkan. Istället kan du använda en cd. Skivan måste vara i original – du får alltså inte ta med en skiva som du har bränt hemma – eftersom Svenska kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.