Vårt uppdrag som kristna

Varje människa är oändligt värdefull. När en människa kränks eller förminskas, då kränks Gud. Vårt uppdrag som kristna är att arbeta för att varje människa ska få leva ett värdigt liv.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Vi tror att Gud kan hjälpa oss läka inre sår och trasiga relationer. Vi tror att Gud kan hjälpa den som blivit våldtagen eller kränkt på andra sätt att känna sig upprättad och värdefull trots allt. Vi tror att Gud hjälper oss att skapa fred i världen.

Som kristna och som kyrka har vi som uppgift att hjälpa Gud, att vara Guds redskap.  Därför arbetar Svenska kyrkan för att förhindra att människor blir kränkta och att stödja människor som ändå blivit kränkta på olika sätt fred och försoning i världen rättvisa, hållbar utveckling och med att förebygga klimatförändringar. Vi arbetar också för att människor i utsatta områden ska kunna få stöd att klara torrare klimat och andra följder av klimatförändringarna.

 

Varje människa är oändligt älskad av Gud


Som kristna tror vi att Gud finns i varje människa. Därför ser vi varje människa som helig och oändligt älskad av Gud. Varje människa har ett värde som inte kan vägas eller mätas i pengar. Varje människa har rätt till ett liv i värdighet. Vi tror att när en människa kränks eller förminskas då kränks Gud. 

Den som kränker en människa kränker Gud


Det är alltså inte bara den utsatta människan utan också Gud själv som blir kränkt när ett barn eller en vuxen mobbas, när människor utsätts för rasism, intolerans, diskriminering eller våld och orättvisor på andra sätt. 


Vi tror att Jesus, Guds son, tar ställning för människor som är nedtystade eller lever i utsatta situationer. Jesus bryr sig om hela människan, kroppen, livet, tankarna och det vi kallar själen. Jesus värnar särskilt om barnen som har en särskild plats i kristen tro. 

Människor har rättigheter, vi är alla rättighetsbärare


Svenska kyrkan ställer sig bakom varje människas grundläggande rättigheter så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Vi försvarar varje människas egen förmåga, ansvar och rätt att bestämma över sitt eget liv.   

Människor har rätt till ett värdigt liv, inom Svenska kyrkans internationella arbete säger vi att de är "rättighetsbärare". Det betyder att vårt motiv till att dela med oss inte framför allt ska handla om att vi är snälla eller givmilda - även om det är underbart med snälla och givmilda människor - utan för att det är rätt att vi människor delar med varandra. 

Svenska kyrkan vill rikta strålkastarljuset mot orättvisor, maktmissbruk och kämpa mot förtryck var det än finns. Självklart behöver vi också ta itu med orättvisor och maktmissbruk och så vidare när det finns inom Svenska kyrkan eller hos oss kristna. 

Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendeskapen.

Efesierbrevet 2:14

Vi tror på fred och försoning mellan människor

Vi tror att Gud är livets och kärlekens Gud. Gud finns både inom oss och i allt utanför. 

Vi tror att eftersom Jesus dog för våra synder så finns det en möjlighet till fred och försoning mellan människan och Gud och mellan människan och den övriga skapelsen.


Gud ger oss framtidshopp


Vi är övertygade om att våra ansträngningar gör skillnad och att den världsvida kyrkan är en hoppets gemenskap och att världen har en framtid.

Att tro på Gud är att röra sig från missmod till livsmod. Centrum i kristen tro är Jesus död och hans uppståndelse på påskdagens morgon. Det ger oss ett trotsigt hopp om liv - det är aldrig för sent!

Guds oändliga förlåtelse och kärlek är vår drivkraft och ger oss framtidshopp även i det svåra.

Vi tror på rättvisa och ett hållbart klimat


Vår planet, vårt hem i kosmos är en del av Guds skapelse. Allt liv på jorden lever i ett ömsesidigt beroende.Människan har en unik ställning när det gäller att ta ansvar och se till att livet inte kränks. 

Skapelsen och därmed mänsklighetens långsiktiga överlevnad hotas av den påverkan vi människor har på vår planet. 

Svenska kyrkan vill motverka fortsatt överexploatering och orättvis fördelning av jordens resurser. 

Vi måste påverka de strukturer och levnadssätt som motverkar varje människas rätt till ett värdigt liv, nu och i framtiden. Det är vi i de rika länderna som bidragit mest till klimatförändringarna, men det är inte vi som drabbas värst av dem. Kampen för fred, rättvisa och hållbart klimat hör ihop.

For in him everything was created in heaven and on earth […] everything is created through him and to him. He exists before everything, and everything is held together in him.

Colossians 1: 16-17