Gravsten i form av ett kors på Västerplana kyrkogård.
Foto: Frida Gustafsson

Ordlista

- Begravningsverksamheten

Askgravplats på Götene kyrkogård.
Askgravplats i Götene Foto: Sylvia Berglund

ASKGRAV
Gravplats för urnor. Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning, gravrätt- sinnehavaren får smycka med snittblommor och ljus. Kyrkogårdsförvaltningen sköter graven, det vill säga planteringar, smyckning med vinterdekoration.
Avgiften är 5 000 kronor för 25 år.
I dagsläget finns det askgravplatser på 13 av Götene pastorats kyrkogårdar:
Fullösa, Forshem, Götene, Hangelösa, Holmestad, Husaby, Hönsäter, Kestad, Kinne-Kleva, Kinne-Vedum, Källby, Ledsjö och Medelplana.

BEGRAVNINGSAVGIFT
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skatt. I den ingår:
* Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
* Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
* Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
* Kremering.
* Lokal för förvaring och visning av stoft.
* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

BEGRAVNINGSLAG
(SFS 1990:1144) är en lag som reglerar begravningsverksamheten i Sverige, bland annat om hur den ska finansieras.

 

 

Kyrkogården i Ledsjö.
Kyrkogården i Ledsjö Foto: Frida Gustafsson

BEGRAVNINSGPLATS
Område som är anordnat för gravsättning av avlidnas stoft eller aska. Begravningsplatser innefattar kyrkogårdar och andra gravområden, minneslundar, askgravplatser m.m.

BEGRAVNINGSOMBUD
Enligt 10 kap 1 § begravningslagen skall Länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen beslutar att förordna Margareta Palmqvist som ombud. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar inom Götene kommun. 
Margareta Palmqvist

Flädervägen 12

533 72 LUNDSBRUNN 

GRAVBREV
Får det som innehavare vid upplåtelse av gravrätt. Gravbrevet är ett bevis på rätten till gravplatsen.

GRAVPLATS
Gravplats är det område som gravrätten är kopplad till. Gravplatsen kan ha utrymme
för en eller flera kist- eller urngravar.

GRAVRÄTT
Det som ger dig rätt till en viss grav. Innebär att ha ett ansvar att hålla den i ett vårdat skick. Gäller i 25 år från den sista gravsatta. Kan förlängas efter mot en administrativ kostnad. Gravrättsinnehavaren har ansvar för stenen, platsen är ordnad och i gott skick och säkerheten på gravplatsen. Stenen sitter löst får gravrättsinnehavaren betala men huvudman kontrollerar. Efter en tid kontrolleras stenen igen.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Den som har ansvar för gravplatsen och avgör vad man ska göra med skötslar och vem som mer får gravsättas i graven.

GRAVSKICK
Olika typer av gravplatser som till exempel kist-, urngrav, minneslund, askgravplats m.m.

Två kyrkvaktmästare och en släpkärra full med vårblommor för plantering på kyrkogården.
Vårplantering på Medelplana kyrkogård Foto: Björn Sjöstedt

GRAVSKÖTSEL
Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravskötseln. Vill du ha hjälp med den kan du teckna avtal med kyrkogårdsförvaltningen.
Skötseln innefattar följande:
Vårplantering, sommarplantering samt vintersmyckning till allhelgonahelgen. Tvättning av gravsten, vattning och rensning ingår liksom borttagning av vissna blommor i vas. Pris på skötsel beror på storlek på plantering.
Sedan januari 2016 erbjuds en ny skötsel, gräsputs vilket innebär att gräset runt gravsten och gravrabatt trimmas. Gräsputsen ingår i skötselavtalet men vill man bara ha gräsputs kostar det 200:- per år och detta tecknas i 5-årsintervall.

GRAVVÅRDSBESTÄMMELSER
Alla stenar måste godkännas av huvudmannen. Variera mellan olika kyrkogårdar.

HUVUDMAN
Den ansvarige för begravningsverksamheten på en ort kallas huvudman. Vanligtvis
är huvudmannen en församlig inom Svenska kyrkan eller flera församlingar som
tillsammans bildar en kyrklig samfällighet. Huvudmannen kan även vara en kommun vilket är fallet i Stockholm och Tranås. Huvudmannen inom Götene Kommun är Götene pastorat.

Kistbegravning i Forshems kyrka.
Kistbegravning i Forshems k:a Foto: John Block

JORDBEGRAVNING
Kistbegravning. Kistan sänks ner och återfylls med jord.

KISTGRAVPLATS
En gravplats där kistan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren kan välja att sköta graven själv. Det går också att teckna skötselavtal och låta kyrkogårdsförvaltningen sköta den uppgiften.

KREMERING
Förbränning av stoftet efter en avliden person (urnsättning eller minneslund)

KULTURGRAV
Gravplats som skall bevaras med stöd av Kulturminneslagen och Kulturminnesförordningen. En kulturgrav saknar gravrättsinnehavare och vårdas av huvudmannen. Gravplatsen kan utmärkas till kulturgrav av olika anledningar. Gravanordningens form och bearbetning eller ålder avgör dess kulturhistoriska värde. Det kan också vara en intressant inskription eller en intressant person som är gravsatt i graven.

KYRKOGÅRD
Begravningsplats i anknytning till en kyrka.

 

Minneslund på Källby kyrkogård
Minneslund på Källby kyrkogård Foto: Frida Gustafsson

MINNESLUND
Askan grävs ner och de anhöriga får inte veta var och ej delta vid nedgrävningen. Det finns ingen gravrättsinnehavare.
I dagsläget finns det minneslundar på tio av Götene pastorats kyrkogårdar: Forshem, Götene, Hangelösa, Hönsäter, Husaby, Kinne-Kleva, Kinne-Vedum, Källby, Medelplana och Ova.

SPRIDNING AV ASKA
kräver tillstånd av länsstyrelsen i det län där askan ska spridas

URNGRAVPLATS
En gravplats där urnan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med
möjlighet till förlängning. Också här kan gravrättsinnehavaren välja att sköta planteringen själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen utföra det hela.

VANVÅRDAD GRAVPLATS
Gäller gravplatser där gravrättsinnehavaren har skötselansvaret. Vanvård uppstår när gravplatsen inte vårdats. Detta protokollförs, fotograferas och gravrättsinnehavaren kontaktas för att utföra åtgärder.