Några unga kvinnor sitter och fikar utomhus.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vuxenpedagogik

Vad bär du på? Det är i möte och samtal med andra människor och traditioner som vi växer och utvecklas. I diskrepansen mellan livet så som det faktiskt just nu är och önskan om hur det borde vara behöver vi tillsammans skapa trygga rum för att sortera och dela.

Som vuxna behöver vi hitta sätt och språk att fritt uttrycka och gestalta livets och trons trassligheter och trevligheter. Öppenhet för detta borde vara en självklarhet i såväl samhälle som kyrka. I media ser vi person efter person tala om andlighet som en självklar del i sitt liv. Hur kan vi som kyrka vara en vital samtalspartner idag?

Undervisning är en dimension av kyrkans grundläggande uppgift och kyrkan lär genom hela sitt sätt att vara. Vad vill vi berätta? Hur hittar vi ett språk för vår berättelse? Vill vi överrösta andra? Hur förhåller vi oss till auktoriteter och tolkningsföreträden? Hur hittar vi anknytningspunkter och känslomässiga kopplingar mellan liv och kyrkliga traditioner? Det är frågor som vi ständigt behöver hålla levande och fundera över.​

Göteborgs stift vill uppmuntra till:

  • medvetna och strategiska val i församlingens plan för lärande och undervisning utifrån ett livslångt perspektiv.
  • meningsfulla mötesplatser där vi tillsammans från olika bakgrunder möts för att dela tro och liv.
  • myndiggörande av människan - hennes liv och erfarenheter, gåvor och uppgifter.
  • möjliggörande av delaktighet och handlingsutrymme i formandet av kyrkans tro och tradition.

För arbete tillsammans med vuxna finns olika förhållningssätt och metoder att använda. Vuxenkatekumenatet, Vuxendialog, Kultursamverkan, samtalsgrupper, körer, pilgrimsvandringar, retreater, bibel-, böne- och gudstjänstsgrupper är exempel på sådana.