Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationer

Visitationerna manifesterar att församlingarna är insatta i ett större sammanhang och att vi är beroende av varandra.


Att visitera församlingar är en av biskopens viktigaste uppgifter och ett tydligt uttryck för biskopens uppdrag att vara ett enhetens tecken.

Syftet med visitationerna är att ge stöd, inspiration och uppmuntran till församlingarna men också att utöva tillsyn över kyrkans tro, lära och liv. Genom visitationerna får biskopen och stiftet en ökad insikt och delaktighet i församlingarnas liv och kan bättre svara upp mot de behov som finns.

Målsättningen är att stiftets församlingar ska visiteras av biskopen vart sjätte år. Däremellan genomför kontraktsprosten visitationer på biskopens uppdrag.

Tre faser

Genomlysning

Visitationsarbetet består av tre olika faser som tillsammans sträcker sig över några månader. Den första fasen är en genomlysning av församlingen utifrån olika perspektiv. Här samspelar medarbetare från stiftskansliet med berörda medarbetare i församlingen. Exempel på områden som blir genomlysta är församlingens barn- och ungdomsarbete, fastigheter, ekonomi och kyrkliga inventarier.

Visitationsveckan

Den andra fasen är visitationens mest intensiva del, visitationsveckan. Då besöker biskop, kontraktspost och medarbetare från stiftskansliet församlingen och har möten och överläggningar med förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare. Fokus är på den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning, och utöva diakoni och mission. Visitationsveckan avslutas alltid med en högmässa på söndagen.

Uppföljning

Den tredje fasen i visitationsarbetet handlar om uppföljning. Här samråder stift och församling kring vilka frågor och områden som församlingen vill och behöver utveckla och arbeta vidare med utifrån vad visitationen gett.

För varje visitation upprättas visitationsprotokoll, genomlysningsrapporter, biskopens visitationsstämma samt protokoll från uppföljningsmötet. Dessa dokument lämnas sedan till Domkapitlet och andra berörda parter.

 

visitationer 2017

Under 2017 kommer inga biskops visitationer att genomföras i stiftet.